Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 29.08.2020
Merknadsfrist: 28.09.2020
Saksnummer: 201807500
Arealplan-ID: 65820000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Tilleggsutredning for strekningen Selviktunnelen-Tertneskrysset. Offentlig ettersyn.

 

I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 27 legges tilleggsutredninger for endret trasé for Bybanen ved Griggastemma og for kryssing av E39 i Åsane ut til offentlig høring. Det er to tilleggsutredninger, og denne kunngjøringen gjelder for Griggastemma. 

Konsekvensutredningen (KU) for Bybanen fra sentrum til Åsane ble utarbeidet i 2013, og reguleringsplanarbeidet startet opp i 2018. Som del av skissefasen i reguleringsplanarbeidet, er alternative løsninger vurdert for bybanetraséen ved Griggastemma og for kryssing av E39 i Åsane.

Tilleggsutredningene som nå sendes på høring er:

1. Selviktunnelen-Tertneskrysset. Bybanen i tunnel eller daglinje forbi Griggastemma

2. Åsane sentrum - Nyborg. Bybanetrasé-kryssing av E39 (se egen kunngjøring)

Tilleggsutredningene er en supplering av KU 2013 for strekninger hvor det er utredet og anbefalt en trasè som ikke ble utredet i KU 2013. Tilleggsutredningene viser traséen som nå er anbefalt, med tilhørende analyser og vurderinger, sammenlignet med alternativet som ble anbefalt i KU 2013. Måloppnåelse for bybaneprosjektet og virkninger for kostnader, miljø og samfunn er vurdert. Tilleggsutredningene er som konsekvensutredningen 2013 utført på kommunedelplan-nivå, og det er lagt vekt på tema som er beslutningsrelevant for trasévalget.

Mer informasjon om Bybanen til Åsane finner du på Miljøløftets nettsider

Har du merknader til tilleggsutredningen?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Offentlige høringsparter og berørte grunneiere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten

Postboks 7700, 5020 Bergen

 

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer 201807500.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med 9. september inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad