Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.01.2020
Merknadsfrist: 03.03.2020
Saksnummer: 201721909
Arealplan-ID: 66060000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Årstad

Gnr. 15 bnr. 210 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Kort om planforslaget

Opus Bergen AS foreslår på vegne av Bonava Norge AS detaljregulering for et område på Mindemyren i Årstad bydel, ca. 37,5 daa. I planforslaget legges det til rette for inntil 725 nye boenheter, barnehage (ca. 80 barn), næringsformål, ca. 18.000 m2 BRA (kontor, forretning, bevertning), felles uteoppholdsarealer samt offentlige torg og gatetun. Planlagt bebyggelse er vist med byggehøyder mellom 5 og 8 etasjer. Tapperiet (felt BKB3) og administrasjonsbygget (felt BKB4), deler av det tidligere Bergensmeieriet, inngår som bevaringsverdige bygg i planforslaget.

Det er i planforslaget foreslått ny kjøreadkomst til området fra Kanalveien med direkte nedkjøring til parkeringsanlegg under bakken, eksisterende og nytt (felt SPH). 

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad