Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 02.07.2022
Klagefrist: 21.08.2022
Saksnummer: PLAN-2022-20531
Arealplan-ID: 66060000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Årstad

Årstad, gnr.15, bnr. 210 m.fl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

Planområdet utgjør delfeltene S8 og S10 i den offentlige områdereguleringen for Mindemyren. I planen legges det til rette for ca. 600 nye boenheter, ca. 13.000 m2 BRA næringsformål, offentlige torg samt felles uteoppholdsarealer. Planlagt bebyggelse er vist med byggehøyder mellom 5 og 8 etasjer. Tapperiet (felt BKB1) og Administrasjonsbygget (felt BKB2), deler av det tidligere Bergensmeieriet, inngår som bevaringsverdige bygg i planen. Øvrig bebyggelse forutsettes revet.

Det er i planen vist ny kjøreadkomst til området fra Kanalveien med direkte nedkjøring til parkeringsanlegg under bakken (felt SPH). Løsningen legger til rette for et bilfritt miljø på bakkeplan. 

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage