Annonseringsdato: 16.12.2023
Merknadsfrist: 06.02.2024
Saksnummer: 2023-12694
Arealplan-ID: 71460000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart

Planoppstart. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fremtidig transformasjon og byutvikling av dagens havneområde på Dokken, Frieleneskaien og Møhlenpriskaien.

Planområdet er i hovedsak avsatt til havn og omformingsområde (H820_2) i kommuneplanens arealdel (KPA2018), med krav om utarbeiding av offentlig plan på Dokken.  

Åpent informasjonsmøte 10. januar

I forbindelse med høringen av planoppstart inviterer Plan- og bygningsetaten til åpent informasjonsmøte onsdag 10. januar 2024 klokken 17.30-18.00. Møtet finner sted i Autogården, Johannes Bruns gate 12.  Påmeldingslenke finner du her.

Hva skal områdereguleringsplanen inneholde?  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fremtidig transformasjon og byutvikling av dagens havneområde på Dokken, Frieleneskaien og Møhlenpriskaien. I området skal det blant annet planlegges for bolig, skole, barnehager, arbeidsplasser, offentlige byrom/offentlige og private uteoppholdsareal med mer. Planforslaget må også sikre areal for bybane (kollektivformål), slik at denne kan detaljreguleres i en annen prosess.  

Denne planen er en områdereguleringsplan som etter forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften) § 6, bokstav a alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram når planene fastsetter rammer for tiltak opplistet i KU-forskriften. Områdereguleringsplan for Dokken sør er den første juridiske arealplanen for ny arealdisponering av havneområdet, og planen skal fastsette rammer for utviklingen av de sørlige deler av Dokken. 

Klikk her for å se kartfortelling om Dokken sør.

Utredningsalternativ 

Planprogrammet legger opp til 4 utredningssalternativ som skal vurderes opp mot et nullalternativ/sammenligningsalternativ. Nullalternativet legger til grunn KPA 2018 med arealformål havn, reguleringsplan planid. 70970000 (Dokken, forberedende utfylling i sjø – vedtatt 27.09.2023), og nåværende miljøtilstand. Utredningsalterantivene og nullalternativet er illustrert i planprogrammet, der det også står mer utfyllende om utredningsprogrammet. 

Det skal som del av KU utredes et spenn i områdeutnyttelse i størrelsesorden 80% - 200%, der de ulike alternativene vil inneholde ulik fordeling mellom formål og tetthet. Før utredningsfasen starter skal alternativene konkretiseres ytterligere med blant annet bygningsvolum (tetthet), funksjonsfordeling og prinsipp for lokalt gatenett. 

Etablert bebyggelse utenfor transformasjonsområdet i planen skal ikke endre sitt formål eller utnyttelse

KU av utredningsalternativ og sammenstilling av disse vil munne ut i et anbefalt plangrep og planforslag, som setter rammer for arealbruk, kvalitet og utnyttelse. Planforslaget vil sammenstille elementer fra de ulike alternativene som vurderes å være de mest hensiktsmessige, realistiske og gjennomførbare. 

 

Har du synspunkter og innspill? 

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden. 

Innspill kan også sendes direkte via e-post tilpostmottak.planogbygg@bergen.kommune.no 

Brevpost: 

Bergen kommune 

Plan- og bygningsetaten 

Postboks 7700, 

5020 Bergen 

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning. 

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider: 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg 

 

Dokumenter