Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.08.2021
Klagefrist: 12.09.2021
Saksnummer: 201202535
Arealplan-ID: 60200000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 33 bnr. 7 mfl. Vedtatt plan. Hovedformål: Veg, marinaanlegg, bolig, grønnstruktur. Områderegulering.

Om planforslaget

Reguleringsplanen omfatter Grimstadvegen ut til snuplassen, og store arealer langs vegen på strekningen Dolvik – Hope. Videre reguleres sjøarealet i Dolvik og noe landareal på Ruskeneset og på Søreidneset.

Hovedformålet er å avklare rammene for vegutbedring og å åpne for ny utbygging for bolig og næring. Det åpnes for nye boligområder i Dolvik og på Hammersland, og for videreutvikling av etablert næring på Stamsneset og Hammersland.

De fleste nye byggetiltak krever detaljregulering. Planen gir rekkefølgekrav om utbedring av Grimstadvegen før oppstart av nye byggetiltak, også eneboliger. Nye VA-anlegg skal etableres.

Planen er vedtatt i samsvar med det siste høringsutkastet, med småbåtanlegg på dagens kaiflate, og kun med enkelte endringer av rekkefølgebestemmelsene for boligfelt B4 i Dolvik.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 er fra og med 7. juni åpent fra kl. 08.00-14.00. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk.

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage