Annonseringsdato: 17.02.2024
Klagefrist: 10.03.2024
Saksnummer: PLAN-2022/20645
Arealplan-ID: 70350000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Bergenhus. Gnr. 216, Bnr. 853 m.fl. Detaljregulering.

Om planforslaget

Bystyret har vedtatt detaljregulering for lager og plasskrevende varehandel i Fagerdalen ved Lønborglien, nord i Bergenhus bydel. I planen legges det til rette for å erstatte deler av eksisterende bygningsmasse med et større nybygg. Planen innebærer en videreføring av dagens virksomhet i området, hvor det har vært drevet trelasthandel siden 1950-tallet (Adolf Jahnsen AS). 

Ny planlagt bebyggelse ligger innenfor felt KBA1 i plankartet. Forslagsstiller skal leie ut til Neumann Bygg AS, og planen er tilpasset Neumann sin virksomhet og behov som er distribusjonslager og trelasthandel i hovedsak for det profesjonelle markedet. Planen innebærer utbedring av kryss mellom fylkesveg Helleveien og kommunal veg Lønborglien, samt utbedring av privat atkomstveg Fagerdalen.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage