Annonseringsdato: 11.11.2023
Klagefrist: 03.12.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20464
Arealplan-ID: 62310000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Fana, Gnr. 40, Bnr. 1, m.fl.

Om planforslaget

Opus foreslo på vegne av Fana Blikk AS detaljregulering for et område på Skjold i Fana bydel. Planområdet er på 12,4 daa, og ligger mellom bybanestoppene Mårdalen og Skjold. Bystyret vedtok planen med noen endringer i møtet 18.10.2023, sak 363/23.

Bakgrunnen for planforslaget er Fana Blikks behov for mer næringsareal og bedre internlogistikk, herunder tilkomst og parkering. Hovedformålet er å legge til rette for videreføring av dagens drift av Fana Blikk (næringsformål) inkludert butikk. I tillegg foreslås ny boligbebyggelse og ny næringsbebyggelse med mulighet for kontor, tjenesteyting og bevertning. Viktige tema i planprosessen har vært byggehøyder og utnyttelsesgrad, tilkomstløsninger, plassering av gang- og sykkelveg, flytting og bevaring av eksisterende bygg, samt tilpassinger i forbindelse med etablering av Bybanen mellom Nesttun og Lagunen.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: