Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 06.08.2022
Merknadsfrist: 20.09.2022
Saksnummer: PLAN-2022-20626
Arealplan-ID: 70420000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 12 bnr. 303. Detaljregulering.

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Om planforslaget

Abo Plan & Arkitektur AS foreslår på vegne av Fantoftvegen 44 AS detaljregulering for et område på 4,2 daa i Fana bydel. Planforslagets hovedformål er å regulere Fantoftvegen 44, gnr. 12. bnr. 303 til bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse i form av 9 rekkehus med tilhørende fellesarealer.  Planforslaget forutsetter sanering av eksisterende kontorbygg og avkjørsel. 

I etterkant av planoppstart er et tilgrensende trafikkareal for turbusser, gnr. 12, bnr. 343, innlemmet i planområdet. Varsel om utvidelse av planområdet skjer gjennom offentlig ettersyn. 

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer: PLAN-2022/20626.  
«Plan- og bygningsetaten har fått nytt saksbehandlingssystem og pågående saker har fått nytt saksnummer. I innsynsløsningen vil dokumenter journalført før 01.05.2022 finnes ved søk på saknr. 202021588».

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter: