Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 25.04.2020
Merknadsfrist: 09.06.2020
Saksnummer: 201743798
Arealplan-ID: 66280000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 12 bnr. 263 Fantoftvegen. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

Planforslagets hovedformål er boliger, totalt 56 boenheter fordelt på blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse, med tilhørende parkeringsanlegg og uteoppholdsareal.

Planområdet utgjør ca. 7,8 daa og omfatter i hovedsak eiendommen 12/263 med eksisterende hagesenter, som forutsettes revet i planforslaget.

Planforslaget innebærer oppgradering av et delstrekk av Fantoftvegen med fortau og sykkelveg, og utbedring av krysset mot Øvre Fantoftåsen.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

 

Saksdokumenter:

 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad