Annonseringsdato: 12.12.2023
Merknadsfrist: 28.01.2024
Saksnummer: PLAN-2023/14350
Arealplan-ID: 71430000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Forslag til endring av reguleringsplan.

Om planforslaget

Statens vegvesen og Bane NOR forslår endringar av reguleringsplanen. Endringane gjeld i hovudsak midlertidig arealbruk i anleggsperioden. Det gjeld m.a anleggstverrslaga ved Romslo, Langhelleneset, og Fossmark/Gamle Fossen. 

Nye løysingar for nedføring av steinmassar i fjell vil erstatte opprinneleg plan med flytande kaianlegg. På Trengereid og Rødberg må FAS m.a sikre trygg og stabil tilkomst til Trengereid i heile anleggsperioden. I Samnanger kommune vert regulert eit midlertidig riggareal ved Gullbotn.

Sjødeponiet ved Romslo blir flytta 1,3 km austover til ny lokalitet i Naustvika. Her er det gjennomført konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova §4-2. På Trengereid er planlagt gang- og sykkelveg i Trengereiddalen flytta nærare fv. 49. I Vaksdal kommune vert det regulert ny permanent vekt- og kontrollplass ved Furnestreet. Her er det også nokre mindre planendringar på Vaksdal.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneigarar og andre interessentar kan sende inn skriftlege merknader til
planforslaget innan 28. januar 2024. Dette finner du informasjon om på Statens Vegvesen sin nettside. 

Saksdokument for Bergen kommune: