Annonseringsdato: 01.03.2023
Merknadsfrist: 11.04.2023
Saksnummer: 2022-193233

Status: Offentlig ettersyn - plan

Forslag til forskrift om forbud mot mating av vilt i Bergen kommune er på høring. Fristen er 11. april 2023.

Bymiljøetaten sender forslag til forskrift om forbud mot mating av vilt i Bergen kommune på høring. Hjemmelsgrunnlaget for forskriften er § 10 i forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt (åteforskriften), som trådte i kraft 1. januar 2020. Åteforskriften er hjemlet i viltloven § 26 nr. 8.

Formålet med forskriftsforslaget er å regulere rotter sin tilgang på mat i et avgrenset område i Bergen sentrum hvor det er problemer med en stor rottebestand. I dette området foreslås det et forbud mot mating av vilt. 

Innenfor virkeområdet foreslås det et unntak for begrenset mating av fugl ved Lille lungegårdsvann, og et unntak for lokkemat i rottefeller. 

Forslaget er nærmere beskrevet i Bymiljøetatens fagnotat av 6. februar 2023. Dokumentene i saken følger som vedlegg. 

Send innspill

Frist for å sende inn høringssvar er 11. april 2023. Høringssvar merkes med saksnummer 2022/193233 og sendes på e-post til bymiljoetaten@bergen.kommune.no, eller til Bymiljøetaten, postboks 7700, 5020 Bergen. 

Merk at høringssvar er offentlige etter offentleglova.

Saksdokumenter