Annonseringsdato: 11.11.2023
Klagefrist: 03.12.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20619
Arealplan-ID: 70130000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Bergenhus, Gnr. 164, Bnr 360. Hovedformål: Andre typer bygg og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Om planforslaget

Tippetue Arkitekter AS foreslo på vegne av Universitetet i Bergen (UiB) og Eviny Termo AS detaljregulering av et 3,7 daa stort område på Frieleneskaien, gnr. 164 bnr. 360, i Bergenhus bydel. Området ligger mellom godshavnen Dokken og boligområdet Møhlenpris, like under Puddefjordsbroen. Bystyret vedtok planen med noen endringer i møtet 18.10.2023, sak 364/23.

Planområdet utgjør en mindre del av havnefronten på Møhlenpris. Dagens arealbruk er pumpestasjon for sjøvann, VA-ledninger, øvrig teknisk infrastruktur samt brofundament. Pumpestasjonen er plassert i et bygg som ble etablert i 2017 basert på midlertidig dispensasjon, gitt for 8 år. Planens hovedformål er å regulere bygget med pumpestasjon til energianlegg / annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg. Intensjonen med planforslaget er å sikre at pumpestasjonen gis en permanent tillatelse iht. plan- og bygningsloven samtidig som det legges til rette for en fremtidig transformasjon av området.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: