Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 06.08.2022
Merknadsfrist: 20.09.2022
Saksnummer: PLAN-2022-20619
Arealplan-ID: 70130000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 360. Hovedformål: Pumpehus og byrom. Detaljregulering.

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Om planforslaget

Tippetue Arkitekter AS foreslår på vegne av Eviny Termo AS og Universitetet i Bergen en detaljregulering av et 3,7 daa stort område på Frieleneskaien. Området ligger på “bysiden” mellom godshavnen Dokken og boligområdet Møhlenpris, like under Puddefjordbroen. Området er per i dag avstengt med havnegjerde. I planområdet ligger et pumpehus for sjøvann, etablert i 2017 basert på midlertidig dispensasjoner, blant annet fra plankrav og avstand til offentlig vei og bro. Det er gitt ferdigstillingstillatelse. 

Planforslagets hovedformål er å regulere eksisterende pumpestasjon med rør og kabler i grunnen til aktuelt teknisk formål. 

Planforslaget må sees i sammenheng med det pågående transformasjonsarbeidet for Dokken og Jekteviken. Både overordnede kommunale strategier og Statens vegvesen som bro- og veimyndighet, vil legge føringer for transformasjon av området under broen. I planforslaget er det foreslått strandpromenade, sykkelvei, gangareal, torg mm.. Flere forhold er avhengig av fremtidige avklaringer på tilgrensende naboeiendommer og areal før en detaljering av området er mulig. 

Til orientering har Plan- og bygningsetaten fått nytt saksbehandlingssystem, hvilket innebærer at alle saker har fått nytt saksnummer. Dokumenter i saken som er journalført før 01.05.2022 kan finnes via vår innsynsløsning på saksnummer 202003500. Nytt saksnummer for denne plansaken er PLAN-2022/20619. Vær oppmerksom på at det sistnevnte saksnummer er vist feil i første avsnitt på side 7 i fagnotat av 24.06.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: