Annonseringsdato: 18.11.2023
Klagefrist: 10.12.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20442
Arealplan-ID: 63860000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Om planforslaget

Planområdet omfatter sentrale deler av Fyllingsdalen. Områdereguleringsplanen legger til rette for tett, kompakt bystruktur i et utadvendt og flerfunksjonelt bydelssenter samt moderat fortetting i boligområdene rundt. Bydelssenteret skal utvikles med nye funksjoner, inkludert et mer finmasket gangnett, torg/møteplasser, kulturhus og boliger. Områdereguleringsplanen viderefører de blågrønne verdiene i Fyllingsdalen og styrker gang- og tverrforbindelser gjennom bydelen. Planforslaget setter av areal til nytt sykkeltilbud langs fylkesveiene frem til bydelssenteret med bybanestopp og sykkeltunell gjennom Løvstakken.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: