Annonseringsdato: 28.10.2023
Merknadsfrist: 12.12.2023
Saksnummer: PLAN-2023/13341

Status: Offentlig ettersyn - plan

Bergenhus. Gatebruksplan.

Om planforslaget

Gatebruksplanen omfatter offentlig gategrunn på Møhlenpris. Hensikten med gatebruksplanen er å avklare arealbruken og premissene for hvordan gatene i fremtiden skal opparbeides for å tilrettelegge for en «bilfri bydel». 

Gatebruksplanen anbefaler hvilke gater som bør ha trafikk og hvilke gater som kan omdisponeres til annen bruk, og danner grunnlaget for en reduksjon av antall kjørende og parkerte biler i området. Planen danner grunnlaget for en gradvis økning av areal for myke trafikanter, samt opphold og lek, på bekostning av areal til bil.

Det anbefales et fremtidig trafikkmønster med etablering av nye gatetun, og det gis anbefalinger til materialbruk, møblering, beplantning og overvannshåndtering. 

Som en del av prosjektet er det også gjennomført en mulighetsstudie for etablering av beboerparkering under Puddefjordsbroen.

Åpen kontordag

Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten inviterer til kontordag, og vil være tilgjengelig for spørsmål og innspill på Møhlenpris.  

Tid: Torsdag 23. November kl. 15-19  
Sted: Vitalitetssenteret, Wolffs gate 12

Tilbudet er gratis og åpent for alle. Du trenger ikke å melde deg på. 

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad