Annonseringsdato: 03.02.2024
Saksnummer: PLAN-2022/20704
Arealplan-ID: 71220000
Åpne i planregister

Status: Planprogram

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 810 m.fl. Detaljregulering. Fastsatt planprogram.

Om planforslaget

Bergen kommune har 25.05.2023 i sak 1143/23 fattet følgende vedtak:

  • I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 fastsettes forslag til planprogram for: Bergenhus, Gnr. 164, Bnr. 810 mfl., Griegkvartalet, datert 09.11.2022 med følgende endringer: Anleggsfase blir et eget utredningstema i konsekvensutredningen. Lokalklima vurderes under utredningstema byrom og byromsbruk. 
  • 8.3 Sammendrag endres til: «Det skal utarbeides et sammendrag der konsekvensene for de utredningspliktige temaene samles per alternativ. Det skal gjøres en oppsummering av alle vesentlige forhold som er vurdert for de tre alternativene, samt 0-alternativet; Trafikk/logistikk, kulturmiljø, byrom og byromsbruk og anleggsfase». 

Planområdet er lokalisert i Bergen sentrum, sør for Lille Lungegårdsvann og omfatter Grieghallen, Edvard Griegs plass og Nina Griegs gate, Nygård skole, Lars Hilles gate, Strømgaten og Nygårdsgaten. Målet med planarbeidet er å realisere et «musikkteater for alt og alle» som skal bidra til en kvalitets- og bruksheving av området som helhet. Edvard Griegs plass ønskes utviklet til et samlende byrom, kombinert med adkomst til både Grieghallen og det nye musikkteateret. 

Tiltakets størrelse og dets forhold til nærliggende kulturmiljø og byrom tilsier at reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og derfor er utredningspliktig.

Planprogram

Det utarbeides planprogram for større arealplaner. I planprogrammet gjør vi rede for planens formål, problemstillingene som er viktige for miljø og samfunn, hvilke forhold som skal utredes samt medvirkningsprosesser. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet).

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nett frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning er lagt ut til offentlig ettersyn.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Saksdokument: