Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.09.2020
Merknadsfrist: 03.11.2020
Saksnummer: 201813246
Arealplan-ID: 66100000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 40 bnr. 542. Hovedformål: Boligformål. Detaljregulering

Om planforslaget

Holon Arkitektur AS foreslår på vegne av Markhus bolig AS detaljregulering for et område i Hjortevegen, ca. 500 m øst for Skjold bybanestopp i Fana bydel.

Hovedformålet er bolig i et planområde på 7,3 daa i byfortettingssone (sone 2), og forutsetter riving av eksisterende bygg på eiendommene. Foreliggende planforslag legger til rette for inntil 34 boenheter fordelt på fire blokker. Det foreslås regulert gang- og sykkelveg med rekkverk langs kommunal veg Hjortevegen. Eksisterende gangforbindelse ved Hjortebanen reguleres i planforslaget.

Det er i etterkant av varsel om oppstart gjort noen endringer i plangrensen. Justeringene er som følge av foreslått regulering av gang- og sykkelveg samt justering mot tilgrensende planavgrensning til arealplan-ID 65700000. Endringen av plangrensen varsles gjennom foreliggende fagnotat.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med 9. september inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad