Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.06.2022
Merknadsfrist: 21.08.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20467
Arealplan-ID: 64570000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Fana, gnr. 13, bnr. 107 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planen

Tippetue Arkitekter AS foreslår på vegne av Anne Marita Milde og Tom Greni detaljregulering for et område på Paradis i Fana bydel. Det vises til planforslag utlagt til offentlig ettersyn 09.05.2020 – 23.06.2020. Forslaget er tilgjengelig i kommunens digitale planregister: www.arealplaner.no/bergen4601. 

Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i forslaget. Etter fagetatens vurdering kan en ny høring begrenses til berørte parter og må ikke gjennomføres som ordinært offentlig ettersyn. Endringene omhandler kryssutforming, renovasjonsløsning samt mindre justeringer i plankart. Foreslåtte endringer fremgår av dokumentet Tilleggsdokumentasjon om kryssutforming og mindre justering av planområde datert 04.11.2021, samt øvrige plandokumenter.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad