Annonseringsdato: 27.04.2024
Merknadsfrist: 11.06.2024
Saksnummer: 2023/16142
Arealplan-ID: 71440000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Laksevåg

Reguleringsplan, fylkesvei 5208. Hovudformål: Tilrettelegging for mjuke trafikantar.

Gårdsnummer 143, bruksnummer 211 m.fl. 

Om planforslaget

Kommunaldirektøren har vedteke oppstart av detaljregulering for Kjøkkelvikveien i Laksevåg bydel. Føremålet med planen er å legge til rette for samanhengande gange- og sykkelløysing frå Lyderhornskrysset til Fæsterhuset/Kjøkkelvik idrettsplass, og generelt betre framkomelegheit for mjuke trafikantar. 

I tillegg blir det lagt til rette for å føre vassleidning i sjø til Kjøkkelvika. Strekninga er omtrent to kilometer, og prosjektet er ein del av det prioriterte sykkelnettet i Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030, samt inkludert i Miljøløftet. 

Forslagsstillar til planen er Vestland fylkeskommune. For meir informasjon, sjå Vestland fylkeskommune si prosjektside: Fv. 5208 Gang- og sykkelveg langs Kjøkkelvikveien - Vestland fylkeskommune.

Har du synspunkter og innspill? 


Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden.  

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no 

Brevpost:  

Bergen kommune 
Plan- og bygningsetaten 
Postboks 7700,  
5020 Bergen 

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.  

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.  

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning. 

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider: 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg 

 

 

Vedlegg

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Vær oppmerksom på at innspillet ditt kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill