Annonseringsdato: 11.11.2023
Klagefrist: 03.12.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20517
Arealplan-ID: 65960000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Ytrebygda, gnr. 111, bnr. 83 m.fl. Hovedformål: Industri og lager

Om planforslaget

Opus Bergen AS foreslår på vegne av Posten Eiendom AS detaljregulering for et område på Kokstad i Ytrebygda bydel. Planforslaget er basert på områdeplan for Kokstad vest og Storrinden, hvor det er regulert to store felt (I/L1 og I/L2) til formålet industri/lager. 

Planområdet er på ca. 386 dekar, og består i hovedsak av gnr. 111, bnr. 83, samt tilhørende tilkomstveger (kv. Kokstaddalen og fv. Kokstadvegen). Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Planområdet grenser til næringsareal i sør og et større friluftsområde (Storrinden) i nord. Det åpnes for ca. 103.000 m2 BRA nytt næringsareal. Grad av utnytting
for delfeltene er satt til maksimalt %-BRA= 50 %, inkludert parkering.

Bakgrunnen for planarbeidet er å samle dagens spredte terminalvirksomhet for Posten Bring i Jekteviken og Mindemyren på ett sted, og dermed frigjøre sentrumsareal til andre, mer urbane formål.

Viktige tema i planprosessen har vært nedbygging av grønnstruktur, terrengtilpasning, trafikale forhold, rekkefølgekrav og overvannshåndtering.

Administrativ korrigering:
I etterkant av Bystyrets vedtak har Avinor gjort kommunen oppmerksom på at de vedtatte bestemmelsene har to skrivefeil. Den ene feilen er en henvisning i bestemmelsene i § 2.12.1.1. I siste setning skal det være
en henvisning til paragrafen om høyderestriksjonsflater som ligger i §4.1.2. Det vises derimot til 4.1.3. Den andre feilen er i § 2.12.1.3 første setning. Det er vist til Avinor Flysikring for godkjenning av bygging over byggerestriksjonskravet. Det riktige skal være Avinor. Formålet med dette vedtaket er å rette de forannevnte feilene.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Administrativ korrigering:

Dokumentene i saken: