Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 22.04.2023
Klagefrist: 14.05.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20592
Arealplan-ID: 66410000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 859 m.fl. Hovedformål: Sentrumsformål: kontor, forretning, tjenesteyting og bolig.

Om planforslaget

Opus Bergen AS har i samarbeid med B+B Arkitekter AS utarbeidet detaljreguleringsplan for et område på Nedre Nygård på vegne av Entra ASA. Planens hovedformål er sentrumsformål, avgrenset til formålene kontor, forretning, tjenesteyting, bevertning og bolig. Planområdet ligger innenfor et eksisterende bygningskvartal omkranset av Nygårdsgaten mot vest, Hans Tanks gate i nord og Lars Hilles gate mot øst. Det aktuelle utbyggingsarealet er i dag ubebygd og består av asfaltflater. Det er planlagt ny bebyggelse med sentrumsformål på felt BS. Sentralt i kvartalet foreslås det et offentlig friområde på felt o_GF. Friområdet skal opparbeides som grønn park tilrettelagt for lek, aktiviteter og rekreasjon både for beboere og besøkende. Eksisterende bevaringsverdig bebyggelse med Kardemommehuset (felt BKB1) og Minde sjokoladefabrikk (felt BKB2) skal bevares. Fredet bebyggelse og anlegg med MIL veteranstasjon på felt BV, er vist med båndlegging i plankartet, og fredningsbestemmelsene er tatt inn i reguleringsbestemmelser.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage