Annonseringsdato: 18.11.2023
Klagefrist: 10.12.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20532
Arealplan-ID: 65730000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Ytrebygda, gnr. 111, bnr. 3. Hovedformål: Næring. Type plan: Detaljregulering

Om planforslaget

Opus Bergen AS fremmet på vegne av Kokstad Property AS planforslag for et område på Liland i Ytrebygda bydel. 

Planområdet er på ca. 166 daa og omfatter deler av feltet I/L 6 som er avsatt til industri og lager i kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (KDP BLÅE). Bystyret vedtok planen med noen endringer i møtet 27.09.2023, sak 305/23.

Det planlegges for ca. 50.000 m2 BRA til nytt næringsareal. Ny næringsbebyggelse er fordelt på feltene BKB1-BKB14. Foreslått utnyttelsesgrad er fastsatt for hvert enkelt felt, og varierer fra 35 til 100 %-BRA, ekskludert parkeringsareal under terreng. Det legges opp til etablering av en «elvepark» i vest. Adkomst løses gjennom en ny, midlertidig rundkjøring på riksveg (rv.) Flyplassvegen. Det legges også opp til en ombygging av Kokstad-krysset med etablering av filterfelt (dvs. separate svingefelt utenom rundkjøringen).

Det er utarbeidet konsekvensutredninger og planprogram pga. størrelsen på næringsbygg og vesentlige virkninger for miljø og samfunn, iht. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6, 8 og 10.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: