Annonseringsdato: 17.11.2023
Merknadsfrist: 18.12.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20699
Arealplan-ID: 70990000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Bergenhus, Gnr. 163, Bnr. 23. Hovedformål: undervisningsformål.

Om planforslaget

Hovedformålet med planforslaget for Møllendal Øst er å legge reguleringsmessig til rette for etablering av nye lokaler for Griegakademiet til Universitetet i Bergen på gnr. 163, bnr. 23 m.fl. Forslagsstiller er Statsbygg. Plankonsulent er Henning Larsen Arkitekter.

Planforslaget lå til offentlig ettersyn i perioden 29.04.2023 – 13.06.2023 og omfatter blant annet nybygg, eksisterende skolebygg i Møllendalsveien 61 og tilgrensende veginfrastruktur. I etterkant av offentlig ettersyn er prosjektet bearbeidet. Statsbygg har gjennomført en prosjektkonkurranse for utforming av nybygget og vinnerprosjektet herfra er lagt til grunn for
endring og illustrasjon av planforslaget. I tillegg er planforslaget justert som følge av innspill fra Plan- og bygningsetatens fagnotat ved 1. gangs behandling og uttalelser ved offentlig ettersyn.

Dette har medført flere mindre justeringer i planforslaget, som i sum utløser behov for å gjennomføre en begrenset høring av det reviderte planforslaget.

For opplysninger om opprinnelig planforslag til offentlig ettersyn henvises det til dokumenter som lå ute til offentlig ettersyn.

For en oversikt over foreslåtte endringer vises det til plan- og bygningsetatens varslingsbrev av 20.11.2023 og forslagsstillers endringsnotat av 16.11.2023.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: