Annonseringsdato: 03.02.2024
Klagefrist: 25.02.2024
Saksnummer: PLAN-2022/20624
Arealplan-ID: 70220000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Fana, Gnr. 57, Bnr. 6 m.fl. Hovedformål: Helse- og omsorgsinstitusjon. Detaljregulering.

Om planforslaget

Hensikta med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av omsorgsbustader, med bakgrunn i Boligløftet Bergen. 

I planområdet ligg nedlagte Riple skule, ein eldre lærarbustad og tilhøyrande leikeområde for skulen. Hovudformål er helse- og omsorgsinstitusjon. Det er planlagt oppføring av eit nybygg med 6 bueiningar, som skal koplast til eksisterande
skulebygg. D

et eksisterande skulebygget skal brukast til tenestebase og andre fellesareal for omsorgsbustadane. Den gamle lærarbustaden skal rivast for å gi plass til parkering for tilsette og besøkande. Leikeområdet til den tidlegare skulen er i bruk av lokalmiljøet til leik, sport og arrangement, og Grendalaget Grendavakt har dei siste åra hatt avtale med kommunen om disponering og vedlikehald av området. Barn og unge sine interesser i
reguleringsplanen er sikra ved at leikeområdet har fått formål friområde og føresegner som legg til rette for vidareføring av dagens bruk.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage