Annonseringsdato: 23.09.2023
Merknadsfrist: 07.11.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20615
Arealplan-ID: 70300000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Fana, gnr. 40, bnr. 1007 m.fl. Detaljregulering. Hovedformål: Bolig.

Om planforslaget

A/Stab AS foreslår på vegne av Noreidbrekka Eiendom AS detaljregulering for et område på Skjold i Fana bydel. Området ligger i ytre fortettingssone (sone 3) i Kommuneplanens arealdel 2018 (heretter KPA 2018). Planforslaget innebærer å rive eksisterende enebolig og bygge rekkehus med 5 boenheter
på 3 etasjer, med private hager med utgang fra 2. etg. Det foreslås felles uteoppholdsareal med lekeområde mot vest. Adkomst er fra privat vei Nordgardsvegen. Det foreslås opparbeidet gatetun med gangforbindelser til Sleipners veg. Det vises 4 parkeringsplasser, samt 1 gjesteparkering og 1 HC-parkering. Det foreslås innvendig sykkelparkering for 23 sykler. Renovasjon løses på egen eiendom med bosspann. I planforslaget er grad av utnytting foreslått %-BRA=55%. Nytt areal er 886 m2 BRA fordelt på 5 boenheter. Planområdet er lokalisert ved E39/rv. 580 og befinner seg i gul og rød støysone, samt hensynssone for høye verdier av svevestøv. Støyskjerm er foreslått som avbøtende tiltak.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad