Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 30.04.2022
Klagefrist: 29.05.2022
Saksnummer: 201625378
Arealplan-ID: 65380000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Ytrebygda, gnr.115, bnr. 42, 124 og 259 m.fl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

Ard Arealplan AS, i samarbeid med Yr Arkitekter AS, fremmer på vegne av Marka Utbygging AS, planforslag for et område på Sandsli ved Birkelandsvannet i Ytrebygda bydel. 

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for etablering av to leilighetsbygg (lavblokk) med til sammen opptil 20 boenheter. Bebyggelsen skal utføres med saltak og fremstå som rekkehusbebyggelse. Ny adkomstvei til planområdet foreslås løst fra den kommunale veien Nordre Gommershaugen i sørøst. Det legges i planforslaget opp til felles parkeringsanlegg og nedgravd renovasjonsløsning. Total utnyttelsesgrad er 95 % - BRA, inkludert parkering. 

Viktige tema i planprosessen har vært planavgrensning, utnyttelsesgrad og fotavtrykk, byggehøyder, tilkomst, støy, samt arkitektonisk utforming og stedstilpasning. 

Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger, og er i samsvar med overordnede planer.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage