Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.10.2021
Merknadsfrist: 21.11.2021
Saksnummer: 201401768
Arealplan-ID: 64310000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 165 bnr. 574 mfl. Hovedformål: Bolig, kombinert formål med bolig og barnehage, forretning/kontor/tjenesteyting. Detaljregulering.

Om planforslaget

Planforslag for Bergenhus, Gnr. 165, Bnr. 574 mfl., Nøstegaten lå ute til offentlig ettersyn i perioden 06.01.2018-20.02.2018.

Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i forslaget. Foreliggende planforslag sendes derfor på begrenset høring til berørte parter.

Endringer i planforslaget er gjort på bakgrunn av innkomne innsigelse, merknader og Plan- og bygningsetatens fagnotat ved offentlig ettersyn. Til offentlig ettersyn fremmet Statsforvalteren innsigelse til planforslaget med forankring i Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i arealplanleggingen, kommuneplanens bestemmelser samt Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø.

Endringene er oppsummert og kommentert i utarbeidet endringsnotat «Beskrivelse av endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn i 2018».

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad