Annonseringsdato: 12.08.2023
Klagefrist: 03.09.2023
Saksnummer: PLAN-2023/11708
Arealplan-ID: 64410000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Laksevåg, gnr. 150, bnr. 12, 102. Fjerne midlertidig bygg- og anleggsområde. Endring etter forenklet prosess.

Om planforslaget

Bergen kommune foreslo mindre reguleringsendring for detaljreguleringsplan for Nye Holen skole. Byrådet vedtok endringen i møte 22.06.2023, sak 1185/23.

Formålet med endringsforslaget er å fjerne bestemmelsesområde for midlertidig bygg- og anleggsområde og videreføre gjeldende planstatus på eiendommene. Skolen og tiltak i forbindelse med skolebyggingen er ferdigstilt og behovet for midlertidig anleggsområde er dermed falt bort.

Bestemmelsesområdet #2 for midlertidig bygg- og anleggsområde fjernes digitalt fra plankartet for reguleringsplan Nye Holen skole, og de berørte eiendommene får tilbake sin gjeldende planstatus på eiendommene.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage