Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.10.2019
Merknadsfrist: 02.11.2019
Saksnummer: 201714209
Arealplan-ID: 18200003 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 168, bnr. 929. Planforslag til begrenset høring.

Kort om planforslaget

Ard Arealplan foreslår på vegne av Akasia Eiendomsforvaltning AS og Bymuseet i Bergen en mindre endring av plan 18200000 ved forenklet prosess.

Planforslaget ble sendt til høring i perioden 15.12.2018 - 29.01.2019. Gjennom høring av planforslaget kom det inn uttalelser og merknader knyttet til parkeringsanlegget og dets omfang. Det må derfor gjennomføres en ny høring. Etter fagetatens vurdering kan en ny høring begrenses til berørte parter.

Hensikten med endringen er å tilrettelegge for publikumsbygg for Bymuseet over bakken, samt et felles parkeringsanlegg for nærmiljøet. Endringen legger også opp til noen mindre justeringer i arealformål knyttet til friområde, barnehage samt trafikksituasjon og koblingsgangveg mot Nyhavn.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad