Annonseringsdato: 11.11.2023
Klagefrist: 03.12.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20470
Arealplan-ID: 64230000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Fana, gnr. 13, Bnr. 143 m.fl. Detaljregulering.

Om planforslaget

Opus As foreslo på vegne av Paradis Hage As detaljregulering for et område sentralt på Paradis i Fana bydel. Området er i hovedsak innenfor byfortettingssone i kommuneplanens arealdel (KPA). Planområdet ligger i delfelt S1 i områdereguleringsplan for Paradis sentrum. Bystyret vedtok planen med noen endringer i møtet 18.10.2023, sak 362/23.

Hensikten med planen er å regulere området til kombinert formål bolig, forretning, kontor, og offentlig eller privat tjenesteyting. Hoveddelen vil være bolig med inntil 75 nye boenheter. Det skal tilrettelegges for aktive fasader på gateplan med varierte funksjoner. Bebyggelsen skal fremstå åpen og tilgjengelig, med tilgang til gårdsrommet. Det planlegges for kvartalsbebyggelse rundt et gårdsrom. Foreslåtte høyder varierer mellom 5 og 6 etasjer med inntil 6 etasjer langs Storetveitvegen. I planforslaget legges det opp til %-BRA=320% i utnyttelsesgrad.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: