Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 24.04.2021
Klagefrist: 18.05.2021
Saksnummer: 201631205
Arealplan-ID: 65310000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fana

Gnr. 12 bnr. 34 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Om planforslaget

Reguleringsplanen vil legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Det legges opp til 23 boenheter fordelt på to felt; konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus i tre etasjer, og et leilighetsbygg i fire etasjer som trappes ned mot sørøst. Utnyttelsen er satt til % -BRA= 120 % for felt BKS, og % -BRA= 190 % for felt BBB. Maks byggehøyde er angitt på plankartet. Det legges til rette for parkering i parkeringskjeller for boligbebyggelsen med innkjøring fra Sandbrekkevegen.

Planområdet ligger i Sandbrekkevegen om lag 500 meter øst for Paradis sentrum og bybanestopp. Like vest for planområdet er det pågående reguleringsarbeid for Fana, gnr. 12 bnr. 44 m.fl., Fana Brannstasjon og boligtun. De pågående reguleringsplanarbeidene i Sandbrekkevegen har fått krav om utvidelse av veien samt opparbeiding av gang- og sykkelveg på nordsiden av Sandbrekkevegen fra avkjørsel ved Nattlandsbotn og frem til krysset ved Birkelundsbakken.

Området er ellers preget av lite vegetasjon, og består for det meste av eksisterende bebyggelse, et asfaltert dekke, en hageflekk og randsoner med en bratt fjellvegg i nordvest. Det er ikke registrert viktige naturtyper sentralt i planområdet, men nord i området langs Sandbrekkevegen, står det fire hule eiker. To er innenfor planområdet og en av dem skal bevares.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage