Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 25.02.2023
Klagefrist: 23.04.2023
Saksnummer: 2022-20690
Arealplan-ID: 62240000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, gnr. 164., bnr. 983 m.fl. Vedtatt plan. Scenekunsthus.

Om planforslaget
 

Sweco Norge As har på vegne av Bergen kommune v/Etat for utbygging utarbeidet endring etter forenklet behandling av detaljregulering for Bergenhus gnr. 164 bnr. 983 mfl. Sentralbadet (vedtatt 23.04.2014). Bergen Bystyre vedtok planen med noen endringer 01.12.2022, sak 1328/22. Planområdet ligger ved Engen/ Nøstebukten i Bergenhus bydel.
 

Reguleringsplanens hovedformål er å tilrettelegge for transformasjon av det tidligere Sentralbadet til scenekunsthus med tilhørende funksjoner, i tillegg til kontor og publikumsrettet næring. Dette fører til en endring av byggehøyde over bassengdelen, endring av hovedinngangspartiet mot Teatergaten, tilrettelegging for varemottak på østsiden av Baneveien og etablering av bredere fortau på vestsiden av Baneveien.
 

Aktørene Carte Blanche og BIT teatergarasjen, andre kunst- og kulturaktører og byens befolkning er brukere som skal benytte bygget.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage