Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.10.2021
Merknadsfrist: 23.11.2021
Saksnummer: 201315266
Arealplan-ID: 63100000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Årstad

Gnr. 13 bnr. 355, 1132. Hovedformål: Sykkelanlegg. Detaljregulering

Om planforslaget

Bergen kommune legger ut forslag til detaljregulering av Storetveitvegen sykkelanlegg til offentlig ettersyn. 

Planforslagets skal etablere en trafikksikker løsning for syklister og gående langs fv. 582 Storetveitvegen i Årstad og Fana bydel. Planområdet strekker seg fra Paradis i sør til krysset ved Hagerups vei i nord, og er ca. 2,2 km langt. I dag deler gående og syklister på det samme arealet. Dette medfører konflikter og hindrer effektiv transportsykling. Planforslaget bøter på dette ved å etablere en sykkelveg med fortau. Prosjektet skal bidra til at flere velger gange og sykkel som transportmiddel. 

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. 
Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes inn på en av følgende måter:

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert i den videre saksbehandlingen.

Dersom du har spørsmål til planarbeidet kan dette rettes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no, eller direkte til saksbehandler bjarte.stavenes@bergen.kommune.no .

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Saksdokumenter: 

 

 

 

 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad