Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 07.06.2022
Merknadsfrist: 01.07.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20573
Arealplan-ID: 66500000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Fana, gnr. 41, bnr. 1054 m.fl. Reguleringsplan, begrenset høring.

Om planforslaget

Det vises til tidligere planforslag utlagt til offentlig ettersyn 24.10.2020 – 08.12.2020.

Forslaget er tilgjengelig i kommunens digitale planregister: www.arealplaner.no/bergen4601.

Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i forslaget. Etter fagetatens vurdering kan en ny høring begrenses til berørte parter og må ikke gjennomføres som ordinært offentlig ettersyn. Partene bes begrense en eventuell uttalelse/merknad til de konkrete endringene, da tidligere innkomne uttalelser og merknader fremdeles vil følge saken til politisk behandling.

Foreslåtte endringer

BFS (Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse)

  • BFS, endring i %-BRA fra tidligere %-BRA=60% til nå %-BRA=40%.
  • Byggegrense langs Tjernvegen er satt til 8 meter. Byggegrensen er sikret i bestemmelser.

BKS (Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse)

  • De tre byggene i øst er nå like i utforming.
  • Endring av terrengtilpasning mellom bygg i øst.
  • Endring av utforming og takflater for bebyggelse i øst.
  • Endring av gangveg mellom renovasjonsområdet og felles uteoppholdsareal.
  • Forslag om trapp som gir kobling fra parkeringskjeller til felles uteoppholdsareal.

Støyproblematikk

  • Det er varslet innsigelse fra Statsforvalteren ved offentlig ettersyn grunnet støyforholdene for den foreslåtte bebyggelse langs Nesttunvegen. Støyproblematikken er svart ut. Utforming og plassering av støyskjerm er sikret i plankart og bestemmelser.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad