Annonseringsdato: 10.02.2024
Merknadsfrist: 26.03.2024
Saksnummer: PLAN-2022/20483
Arealplan-ID: 65300000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Åsane, gnr. 189, bnr. 1 m.fl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

Opus AS fremmer på vegne av Ulset Utvikling AS detaljregulering for Ulset vest i Åsane bydel. Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for inntil 450 nye boliger i form av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Førende prinsipp for planarbeidet har vært; best mulig terrengtilpassing av bebyggelse og samferdselsareal, minst mulig kjøreveg, konsentrere utbyggingen i området nærmest etablert bebyggelse, sentrale Åsane og fremtidig skole, bevare blå-grønne områder/verdier, ta hensyn til lokalklima i kupert terreng for å oppnå gode kvaliteter på boliger og uteoppholdsareal, og deleløsninger/fellesfunksjoner.

Planområdet ligger i Åsane bydel, mellom Myrdal i sør og Salhusvegen i nordøst, nord for Åsane senterområde og Horisont kjøpesenter. Planområdet er i stor grad omgitt av større, sammenhengende friluftsområder samt inneholder kulturlandskap med kulturhistoriske spor. 

Det ble varslet oppstart 01.02.2017. Planforslag for endring av områderegulering ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn i 2019. Gjennom høring av planforslaget ble det mottatt innsigelse fra Statsforvalteren. Planforslaget har siden 2019 blitt bearbeidet i dialog med Plan- og bygningsetaten. Endring i planform fra områderegulering til detaljregulering samt omfang av endringer i plangrepet innebærer at planforslaget må legges ut til nytt offentlig ettersyn.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad