Gå tilbake til:
Du er her:
To feiere som inspiserer et ildsted
NY FORSKRIFT: Utkastet til ny forskrift inneholder blant annet et forslag om å endre gjeldende praksis med å redusere fra to besøk (ett for feiing og ett for tilsyn), til ett besøk hvor det foretas tilsyn med fyringsanlegget og kontroll av feiebehovet.
Bilde: Illustrasjon: Siv Kristin Hovland / Bergen brannvesen

Gi innspill til ny forskrift om feie- og tilsynstjenester

Byrådet legger revidert "Forskrift om feiing, kontroll av feiebehov, tilsyn med fyringsanlegg og brannforebyggende arbeid, samt om gebyr for feiing og tilsyn for Bergen kommune" ut på høring.

Gjeldende forskrift om feie- og tilsynstjenester for Bergen kommune ble vedtatt av bystyret 22. november 2017 (sak 296/17). 

Forskriftens formål er å  “oppfylle og utdype brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om feiing og tilsyn og styrke gjennomføringen av det brannforebyggende arbeidet i boliger og andre bygninger” jf. § 1. Feie- og tilsynsgebyret beregnes etter selvkost, og fastsettes av bystyret, jf § 5.

Redusert behov for feiing 

Nye rammebetingelser for feie- og tilsynstjenesten har gitt behov for å revidere gebyrmodellen. Feiegebyret har vært innrettet for å motivere til renere fyring og rentbrennende ildsted. Nå som fyring i ikke-rentbrennende ildsteder lenger tillatt, bør det ikke innkreves feiegebyr for slike ildsteder. Renere fyring har også redusert behovet for feiing.

Noen av endringene som er foreslått i forslaget som er på høring, er:

  • Gjeldende praksis med to besøk (ett for feiing og ett for tilsyn), reduseres til ett besøk hvor det foretas tilsyn med fyringsanlegget og kontroll av feiebehovet. Tilsyn gjennomføres risikobasert, og frekvensen fastsettes ut fra bruksenhetens brannrisiko.
  • Innføring av et årlig gebyr for tilsyn med fyringsanlegget og kontroll med feiebehovet. Feiing vil etter den nye ordningen kun bli gjennomført etter kartlagt behov.

Forskriften og ny gebyrmodell forventes å tre i kraft fra 1. januar 2023.

Slik gir du innspill

Høringsinnspill skal gis skriftlig og sendes til Byrådsleders avdeling, postmottak@bergen.kommune.no innen 1. september 2022.

Innspill fra høringsrunden vil bli vurdert, og eventuelle endringer i forskriftsforslaget vil bli innarbeidet før saken legges frem for behandling i Bergen bystyre i løpet av høsten 2022.

Les høringsutkastet til planen

Les byrådssaken