Gå tilbake til:
Du er her:
Collage av fire bilder som viser barn, barnehagebygg og interiør fra barnehage.
Barnehagebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging og utforming av barnehagebygg.
Bilde: Bergen kommune

Barnehagebruksplanen på høring

Høringsutkastet til barnehagebruksplan for Bergen kommune for 2022-2035 er nå klart. Se hva planene er og gi innspill innen høringsfristen 25. september.

Hvor skal det etableres nye barnehager i Bergen, og hvilke barnehager skal rehabiliteres? Hva ligger til grunn for utforming av leke- og læringsarealet for barnehagene i Bergen? Dette handler barnehagebruksplanen om.

Visjonen for barnehagesektoren i Bergen er “En mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn”. Barnehagebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging og utforming av barnehagebygg som støtter opp om denne visjonen, og en barnehagestruktur som sikrer tilstrekkelig antall plasser barnehageplasser.

Barnehagebruksplanen skal sikre at arealene i de kommunale barnehagene er av en slik kvalitet at de gir rom for lek og læring i pedagogisk trygge og gode arealer. I tillegg skal barnehagebruksplanen sikre en helhetlig barnehagestruktur som vil gi tilstrekkelig barnehageplasser på kort og lang sikt.

Nærbarnehage

Barn i Bergen kommune har de siste årene fått barnehageplass i bydelen de bor i. I byrådets politiske plattform er det et mål at alle skal få tilbud om barnehageplass innenfor egen eller nærmeste skolekrets. Dette danner utgangspunktet for barnehagestrukturen i Bergen i høringsutkastet til barnehagebruksplan.

Kvinne med mørkt hår og lyseblå skjorte som ser i kamera.
Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skole og idrett
Bilde: Andrew M. S. Buller

- Jeg er stolt av at Bergen har blitt en by som leverer på full bydelsvis barnehagedekning på fjerde året i år. Nå setter vi oss et høyere mål, nemlig at alle som ønsker det, skal få barnehageplass i nærmiljøet. Det er en stor jobb, men det arbeidet begynner vi på nå, sier Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skole og idrett.

- Barnehage i nærheten av der man bor gir mindre stress og bedre liv for store og små. Derfor er dette et viktig og godt grep for Bergen.  

Les det politiske saksfremlegget til barnehagebruksplan for Bergen 2022-2035 og les høringsutkastet 

Gi innspill innen høringsfristen 25. september

Bruk dette digitale skjemaet for å sende inn høringsinnspillene dine. Merk høringsinnspillene dine med navnet ditt og eventuell navnet på organisasjonen/virksomheten du svarer på vegne av.

Høringsfristen er 25. september 2022. 

Har du problemer med å sende inn skjemaet? Kontakt Innbyggerservice.

To hoveddeler

Høringsutkastet til barnehagebruksplan er delt inn i to hoveddeler – en pedagogisk del og en del om barnehagestruktur.

Kapittel 2 “Nasjonale og lokale føringer” beskriver de nasjonale føringene som legger grunnlaget fr hvordan kommunen som lokal barnehagemyndighet sikrer et helhetlig barnehagetilbud av god kvalitet.

Kapittel 3 “Mål og strategier for barnehager i Bergen kommune” skisserer strategier og tiltak for å oppnå målsettingene, blant annet ved at kommunen skal bygge barnehager med inne- og uteareal av høy kvalitet ved nybygging og større rehabiliteringer, øke kommunal andel barnehageplasser og sikre samlokalisering og sambruk av offentlige tjenester.

Kapittel 4 “Utforming av leke- og læringsareal” beskriver sammenhengen mellom pedagogisk praksis og utformingen av barnehagebygg. 

Kapittel 5 “Revidert funksjons- og arealprogram” beskriver hvilke endringer som foreslås til Bergen kommune sitt funksjons- og arealprogram for rehabilitering og nybygging av barnehager.

Kapittel 6 “Oppveksttun” beskriver bakgrunn og status for oppveksttun og foreslår på grunnlag av erfaringer med dagens modell hva en ser for seg er veien videre for oppveksttun i Bergen kommune.

Kapittel 7 “Barnehagestruktur 2022 til 2035” handler om hvordan den fremtidige barnehagestrukturen i Bergen kommune skal utformes.

Kapittel 8 “Kommunalt tilskudd til private barnehager” handler om Bergen kommune sine lokale retningslinjer for kommunalt tilskudd til private barnehager og foreslåtte endringer i retningslinjene.

Mange har bidratt 

I forbindelse med barnehagebruksplanen, har Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett vektlagt innspill fra brukerne, det vil si barn, foreldre, barnehageansatte og interesseorganisasjoner. Flere kommunale barnehager har delt erfaringer, og det er hentet erfaringer fra større kommuner. Også større private barnehageaktører i Bergen har gitt innspill til bygging og rehabilitering av barnehager. 

Prosessen videre

Etter høringsrunden skal innspillene vurderes. Byrådet skal så legge fram sitt forslag til barnehagebruksplan, som deretter skal behandles politisk i Utvalg for barnehage, skole og idrett. Bergen bystyre skal vedta planen.