• ALIS-Vest er et statsstøttet pilotprosjekt som tilrettelegger for utdanningsstillinger i allmennmedisin i utvalgte kommuner i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Rogaland.

 • Byarkitekten arbeider for kvalitet i alle våre bygde omgivelser. Etaten har en rådgivende rolle og skal fremme debatt og interesse for arkitektur, byforming og byutvikling i Bergen.

 • Utforsk den digitale versjonen av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingsstrategi Arkitektur +, med eksempelsamling og konkrete råd til utbyggere, arkitekter og planleggere.

 • Guide til byens badeplasser: Vannkvalitet, temperaturer, badeplasskart og stedsinformasjon.

 • Informasjon om Bergen kommunes arbeid med ny kommuneplan for årene 2015-2030.

 • Bergen markerte 950-jubileum i 2020.

 • Byarkivets arkiver er unike kilder til byens historie. Vi utforsker arkivmateriale og forteller om noen av de mangfoldige historiene i arkivene. Her finner du også lenker til våre ressurser på nett.

 • Et mangfold av opplevelser og muligheter for aktiviteter.

 • Bymiljøetaten arbeider nå med forslag til utforming og bruk av byrommene langs Bryggen og Torget. Planforslaget for Bybanen til Åsane skal legges frem til høring høsten 2022.

 • Den nye bystranden og Lungegårdsparken skal tilrettelegges for økt bruk, med et bredt aktivitetstilbud og gode rekreasjonsområder.

 • Her finner du informasjon om prosjektene i området rundt Puddefjorden, Laksevåg og Dokken.

 • Arbeidet med å endre Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel består av mange prosjekter og involverer flere av kommunens ansvarsområder og eksterne aktører.

 • Bergen er fairtradekommune. Sammen med aktører i bysamfunnet jobber kommunen for at Bergen skal være en aktiv fairtradeby og være et forbilde for etisk og rettferdig handel.

 • I Familiens hus samles tjenester til barn og familie på ett sted.

 • Les mer om Fisketorget og etableringen av Mathallen.

 • Engasjement i frivillig arbeid gir identitet og livskvalitet til mennesker i alle aldre. Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for frivillig aktivitet på ulike områder.

 • Bergen kommune har i samarbeid med Universitetet i Bergen, Vestland fylkeskommune og andre nærings-, kunnskaps-, og forvaltningsmiljø i regionen opprettet et prosjekt som skal utvikle Havbyen Bergen.

 • Lurer du på hvordan du kan bli brannkonstabel, feier eller tilsynspersonell i Bergen brannvesen? Her finner du informasjon om utdannelse og opptak, samt andre krav og tester.

 • Bergen kommune skal gjennomføre et forskningsprosjekt om rasisme i 2023. Dette skal gi kommunen oppdatert kunnskap som kan støtte opp om arbeidet med inkludering og forebygging av rasisme i skolen.

 • Plan- og bygningsetaten har utarbeidet en veiledningsside for å gjøre gode klimavurderinger i plan- og byggesaker.

 • Grønn strategi for Bergen beskriver hvordan klimamålsetningene skal nås, samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by.

 • Det er et mål at alle skal få muligheten til å bo trygt og godt. Det arbeiders med å anskaffe 250 flere boliger for vanskeligstilte boligsøkere i Bergen. Her viser vi planer og prosjekter.

 • Kommuneplanens arealdel 2018-2030 er vedtatt i bystyret.

 • Se Kulturminneplan for Bergen, med kartfortelling og kartinnsyn.

 • Bergens lange og stolte historie er synlig gjennom kulturminnene som omgir oss. De gir oss identitet og fellesskapsfølelse og skal forvaltes slik at de kan bringes videre i god stand.

 • Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

 • Bergen kommune har eget kompetansesenter for migrasjonshelse. Les om kompetanseheving og -formidling knyttet til helseutfordringer hos personer med migrantbakgrunn.

 • Velkommen til Miljørettet helsevern. Vi drifter målestasjoner og fører tilsyn med en rekke virksomheter. Her finner du informasjon om helsevern i barnehager, skoler, i miljøet og i virksomheter.

 • Fra Mindemyren til Mindebyen. Mindemyren er under utvikling til et område med mange nye boliger, arbeidsplasser, attraktive byrom, gode gangforbindelser og bybane- og sykkeltrase.

 • Her finner du informasjon om naturfarer, som flom, stormflo, havnivå, skred og kvikkleire.

 • Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

 • Overvannshåndtering handler om å planlegge arealer slik at de sikres mot skader som følge av oversvømmelse/flom og klimaendringer.

 • Kommunen jobber med en plan for bærekraftig boligforsyning mot 2030. Planen skal avklare mål og strategier, og være en del av grunnlaget for satsinger og prioriteringer i Handlings- og økonomiplanen.

 • Bergen kommune er planmyndighet og utarbeider reguleringsplaner for Bybanen.

 • Få råd om håndhygiene, prøv undervisningsopplegget for barn og bli sertifisert som Ren hånd-barnehage.

 • Sjøbunnen i store deler av indre Byfjorden er svært forurenset av organiske miljøgifter og tungmetaller og ryddes for å begrense spredningen av miljøgifter til mennesker og miljø.

 • Les nyheter og få innsikt om forskjellige typer naturfarer og risiko i Bergen.

 • Er du over 65 år? Her finner du gode råd til seniorer i Bergen kommune.

 • Skolebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging og utforming av skolebygg.

 • Skyfritt er Bergen kommunes plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Målet er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne.

 • Smart omsorg skal bistå enhetene med identifisering av mulige prosjekter gjennom kartlegging og innsiktsarbeid og gjennomføring av prosjekter.

 • Informasjon til beboere i den tette trehusbebyggelsen i Bergen. Bergen brannvesen jobber både forebyggende og beredskapsmessig for å redusere risikoen for brann i disse områdene.

 • Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) har innført en tillits- og faglighetsreform som gjør at ansatte skal få brukt sin kompetanse til å finne de gode løsningene for og sammen med brukerne.

 • Informasjon om vår beredskap, bistand og hjelpetilbud.

 • Alle kommunens IKT-løsninger for innbyggere og ansatte skal være universelt utformet, slik at alle kan bruke løsningene. Her kan du lese om hvordan vi jobber, og hva vi krever av våre leverandører.

 • Bergen kommune utvikler byen gjennom små og store investeringsprosjekt. Vi bygger byrom og parker, sørger for drikkevann og rene fjorder og gjennomfører byggeprosjekt for alle avdelingene i kommunen.