Laboratorium for god byutvikling bilde

Laboratorium for god byutvikling

ByLab (bylaboratorium) skal være en nøytral arena for dialog, samarbeid og samskaping knyttet til byutviklingen i Bergen. Målet er økt engasjement og eierskap til prosessene i by- og stedsutviklingen.

Bergen kommune har tatt i bruk konseptet som en pilot for å teste ut litt andre prosesser og metoder.

Vi ønsker å samarbeide tettere med byens innbyggere, næringsliv, akademia, forskningsmiljø og andre sentrale interessenter i by- stedsutviklingen for å teste ut hvordan vi kan nå overordnede mål og visjoner gjennom konkrete tema, mulighetsstudier, strategier, planer og tiltak.

Arena på tvers

Et bylaboratorium handler om å skape en arena på tvers av fag, aktører, ansvar og interesser i byutviklingen. Vi ser Bylab som et av flere virkemidler for å styrke samarbeidet om byutviklingen på tvers og som en arena for å skape en god by sammen. For å finne løsninger som bidrar nok til bærekraftmålene og til å skape den attraktive og aktive byen trenger vi en arena der vi utfordres til å tenke utradisjonelt og der vi i større grad trekker veksler på kompetansemiljøer og ulike perspektiver.

Har du spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til ByLab, kontakt Laura Ve i Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling på mobil 91305175, epost: bylab@bergen.kommune.no