Barn leker på fotballbane utenfor skole
Illustrasjonsbilde fra skole.
Bilde: Nina Blågestad

Forskningsprosjekt om rasisme i bergensskolen

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og skal arbeide kontinuerlig for å sikre elevene en trygg og god skolehverdag. 

Bergen kommune ønsker å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag som kan støtte opp om arbeidet med inkludering og forebygging av rasisme i bergensskolen. Derfor skal kommunen gjennomføre et forskningsprosjekt om rasisme i bergensskolen i løpet av høsten 2023.  

SE VIDEO: Ordføreren oppfordrer alle til å delta

Om forskningsprosjektet

Kommunen ønsker å få mer kunnskap om

  • omfanget av rasisme og hvordan rasisme kommer til uttrykk og oppleves av elevene i bergensskolen
  • hvordan bergensskolene arbeider med økt inkludering og forebygging av rasistiske ytringer og handlinger i dag
  • metoder og tiltak som kan øke inkludering og forebygge rasistiske ytringer og handlinger i grunnskolen

Skolenes arbeid mot mobbing, rasisme og diskriminering er avgjørende for å skape og ivareta gode læringsmiljø for elevene, og et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å kunne finne gode tiltak i dette arbeidet. Vi håper derfor at vi får så mange som mulig til å delta i undersøkelsen.

Bakgrunn

I lys av forskningsrapporten om strukturell rasisme i Bergen kommune ba bystyret 15. desember 2021 om at byrådet setter i gang et eget forskningsprosjekt om rasisme i skolen. Forskningsprosjektet skal blant annet føre til at det legges fram en oppdatert sak for bystyret om arbeidet med antirasisme i bergensskolen. 

Om spørreundersøkelsen

Om personvern