Gå tilbake til:
Du er her:

Personvernerklæring for Bergen kommune

Bergen kommune har som mål at personvern og informasjonssikkerhet skal være en naturlig del av virksomheten.

Bergen kommune skal behandle personopplysninger om våre innbyggere på en sikker, lovlig og rettferdig måte. 
Å «behandle personopplysninger» betyr for eksempel at kommunen samler inn opplysninger, registrerer dem, lagrer dem, sammenstiller dem, strukturerer dem eller utleverer dem til andre. 

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler personopplysninger om deg.  

All behandling av personopplysninger i kommunen skal skje basert på grunnleggende personvernprinsipper. Dette innebærer at kommunen skal behandle personopplysninger om deg:  

lovlig, rettferdig, korrekt og med åpenhet 

basert på tydelig definerte formål 

på en måte som begrenser innsamlingen til det som er nødvendig  

på en måte som gjør at de ikke lagres lengre enn det som er nødvendig eller pålagt 

konfidensielt og beskyttet mot utilsiktet endring 

på en tilgjengelig måte 

på en måte som sikrer at de holdes oppdaterte 

på en ansvarlig måte for å sikre at personvernet ditt blir ivaretatt 

Forslag til videre lesning: personvernforordningen artikkel 5 og Datatilsynets sider om personvernprinsipper.  


Hva er personvernregelverket og hva er personopplysninger? 

Personvernregelverket 

Personvernregelverket i Norge består av personopplysningsloven med eventuelle forskrifter, samt EUs personvernforordning. Personvernforordningen ble gjort til norsk lov i juli 2018, da ny personopplysningslov trådte i kraft.  

Personvernforordningen gjelder for alle land i EØS/EU, og regulerer om, og i så fall hvordan, virksomheter kan behandle personopplysninger. Personopplysningsloven med forskrifter oppstiller norske særregler for personvern, som kommer i tillegg til kravene i personvernforordningen.  

Forslag til videre lesning: personopplysningsloven og Datatilsynets sider om personopplysningsloven med forordning og når den gjelder.  

Personopplysninger

Personopplysninger omfatter enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, identifikasjonsnummer, fødselsdato, telefonnummer, adresse, bilder, e-postadresse, opplysninger om finansielle forhold, mv.  

Personvernregelverket skiller mellom personopplysninger og særlige kategorier av personopplysninger (tidligere kalt sensitive personopplysninger). Særlige kategorier personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, religion, helseopplysninger, seksuelle forhold eller orientering, politisk oppfatning, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt genetiske og biometriske opplysninger. Slike særlige kategorier personopplysninger krever et ekstra vern. 

Forslag til videre lesning: Personvernforordningen artikkel 4 (1) og 9 og Datatilsynets sider om hva personopplysninger er


Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Hva er formålet med behandlingen  

Bergen kommune behandler personopplysninger når kommunen skal tilby kommunale tjenester og/eller utføre lovpålagte oppgaver, samt for å kunne saksbehandle henvendelser fra deg.  

Dersom Bergen kommune ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendig for å utføre lovpålagte oppgaver, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene, samt hva formålet med behandlingen er. Dette vil for eksempel være tilfellet når kommunen sender ut spørreundersøkelser som vil ha samtykke som behandlingsgrunnlag.  

Forslag til videre lesning: Personvernforordningen artikkel 4 (2) og artikkel 5 (b)

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger?

Utøvelse av offentlig myndighet eller nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse

For at Bergen kommune skal kunne levere kommunale tjenester til deg, er det nødvendig å behandle personopplysninger. For at behandlingen av personopplysninger skal være lovlig, må det foreligge et behandlingsgrunnlag.  

Kommunen er ofte lovpålagt å tilby tjenester til sine innbyggere, og det er i de fleste tilfeller lover med forskrifter som utgjør det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger.  

Her er noen sentrale lover som regulerer kommunens behandling av personopplysninger (ikke uttømmende):  

Personopplysningsloven med forskrifter og tilhørende personvernforordning.  

Offentleglova 

Forvaltningsloven  

Arkivloven  

Kommuneloven 

Regnskapsloven 

E-kom loven 

Forslag til videre lesning: personvernforordningen artikkel 6 og 9 og Datatilsynets nettsider om å ha behandlingsgrunnlag.  

Avtale  

I noen tilfeller inngår kommunen en avtale med deg som innbygger, og i slike tilfeller vil kommunen ofte ha behov for å behandle personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen. Det vil for eksempel være tilfellet hvis du kjøper et årskort på det kommunale badeanlegget AdO Arena. Kommunen vil da ha behov for å registrere navnet ditt, telefonnummer og epostadressen din. Dette gjør kommunen både for å kunne identifisere at det er rett person som benytter årskortet, men også for å kunne komme i kontakt med deg for å gi deg viktig informasjon om avtaleforholdet, og for å kunne sende deg faktura, slik at du kan oppfylle dine avtaleforpliktelser.   

 
Spesielt om samtykke

I tilfeller hvor kommunen ønsker å behandle personopplysninger om deg uten at kommunen har hjemmel i lov, kan kommunen be om ditt samtykke til behandlingen. I slike tilfeller vil du bli informert om hva behandlingen går ut på og aktivt bli bedt om å samtykke til behandlingen. Samtykket ditt skal være frivillig og du kan når som helst trekke tilbake et samtykke.  

Kommunen bruker kun samtykke som behandlingsgrunnlag når den ikke har et annet rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysningene.  

Forslag til videre lesning: personvernforordningen artikkel 7 og Datatilsynets nettsider om samtykke.  

 

Beskrivelse av rettslig grunnlag per tjenesteområde 


Under følger en kortfattet beskrivelse av sentrale behandlingsgrunnlag for de tjenesteområder i kommunen som behandler store mengder personopplysninger med et særlig beskyttelsesbehov. Oversikten er ikke uttømmende, og fokuserer på tjenesteområder det forventes at flest registrerte vil ha interesse av å få informasjon om. Utfyllende informasjon om den enkelte behandling av personopplysninger, pr. byrådsavdeling, framgår av kommunens behandlingsprotokoller. Disse gis det innsyn i på forespørsel.  

Spesielt om barnehage og skole

Bergen kommune skal tilby sine innbyggere tilgang på barnehage og skole som en del av sine kommunale tjenester. Behandling av personopplysninger i barnehager og skole vil primært skje som et ledd i å tilby en lovpålagt tjeneste som er regulert i følgende lover (ikke uttømmende liste):  

Barnehageloven med forskrifter 

Opplæringsloven med forskrifter   

Spesielt om eldre og helse

Bergen kommune skal tilby sine innbyggere tilgang på helsehjelp som en del av sine kommunale tjenester. Behandling av personopplysninger i helsesektoren vil primært skje som et ledd i å tilby en lovpålagt tjeneste som er regulert i følgende lover og forskrifter (ikke uttømmende liste):  

Helseregisterloven  

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Pasient- og brukerrettighetsloven 

Helsepersonelloven 

Pasientjournalloven 

Forskrift om en verdig eldreomsorg 

Spesielt om arbeid, sosial og bolig

Bergen kommune tilbyr tjenester til innbyggere med psykiske problemer og rusavhengighet, til utviklingshemmede, barnevernstjenester, sosialtjenester, samt sosiale botjenester. Behandling av personopplysninger for å ivareta overnevnte tjenester skjer primært som et ledd i å utøve offentlig myndighet, utføre tjenester i allmennhetens interesse eller oppfylle forpliktelser og utøve særlige rettigheter på området.  

Der behandling av personopplysninger skjer som et ledd i å tilby en lovpålagt tjeneste, er det hovedsakelig hjemlet i følgende lover og forskrifter (ikke uttømmende liste):  

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Pasient- og brukerrettighetsloven 

Pasientjournalforskriften 

Helsepersonelloven 

Barnevernloven 

Sosialtjenesteloven 

Psykisk helsevernloven 

Spesialisthelsetjenesteloven 

Krisesenterloven 

Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbudet 

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten  

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen 

Tiltaksforskriften 

Spesielt om kultur, mangfold og likestilling

Bergen kommune tilbyr tjenester til innbyggere for å legge til rette for kulturopplevelser, og bidra til økt mangfold og likestilling. Behandling av personopplysninger for å ivareta overnevnte tjenester skjer primært som ledd i å utøve offentlig myndighet eller utføre tjenester i allmennhetens interesse. I enkelte tilfeller er samtykke fra, eller avtale med, den registrerte grunnlaget for å behandle de aktuelle personopplysningene.  

Der behandling av personopplysninger skjer som et ledd i å tilby en lovpålagt tjeneste, er det hovedsakelig hjemlet i følgende lover og forskrifter (ikke uttømmende liste):  

Opplæringslova 

Forskrift til opplæringslova 

Statsborgerloven 

Integreringsloven 

Sosialtjenesteloven 

Pasient- og brukerrettighetsloven 
 

Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?

Generelt i kommunen

Avhengig av tjenestene kommunen tilbyr, behandler kommunen forskjellige opplysninger om deg. Dette kan for eksempel være (ikke uttømmende liste):  

Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse 

Opplysninger som er nødvendig for å identifisere deg, som for eksempel fødselsnummer, d-nummer for utenlandske statsborgere uten et norsk fødselsnummer, informasjon om kjønn og statsborgerskap 

Opplysninger om din relasjon til andre, for eksempel navn på din ektefelle, samboer, barn og / eller sivilstatus 

Opplysninger knyttet til de tjenestene du som innbygger benytter, eksempelvis barnehage, skole, byggesak, renovasjon og / eller helsetjenester  

Opplysninger om innhold i en sak, som søknad og vurderinger 

Helseopplysninger 

Spesielt for barnehage og skole

Kommunen tilbyr barnehage og skole til innbyggerne. Det benyttes ulike fagsystemer, i tillegg til kommunens sentrale saks- og arkivsystem, for å kunne tilby slike tjenester. Nedenfor er en liste over typer opplysninger som, ut over de opplysningstypene som blir behandlet generelt i kommunen, blir behandlet innenfor tjenesteområdene barnehage og skole (ikke uttømmende liste):  

Informasjon om hvilken skole og klassetrinn eleven tilhører, samt om eventuelle undergrupper  

Opplysninger om utdanning og yrkesvalg 

Resultater av kartlegginger og vurderinger 

Lydopptak, bilde og video 

Foresattes sivilstatus  

Informasjon om etnisk opprinnelse  

Spesielt for eldre og helse

Kommunen tilbyr en rekke helsetjenester til innbyggerne generelt, samt aldershjem m.v. til eldre innbyggere. Vi benytter ulike fagsystemer, i tillegg til kommunens sentrale administrative systemer, for å kunne tilby slike tjenester. Nedenfor er en liste over typer opplysninger som, ut over de opplysningstypene som blir behandlet generelt i kommunen, blir behandlet innenfor tjenesteområdene eldre og helse (ikke uttømmende liste): 

Opplysninger om pårørende 

Journalopplysninger 

Opplysninger om religiøs oppfatning 

Informasjon om eventuelle bekymringsmeldinger 

Informasjon om eventuelle straffesaker 

Eventuelle vurderinger av hjemmel for tvang 

Opplysninger om innmelder (hvis relevant) 

Opplysninger om verge (hvis relevant) 

Opplysninger om avlaster (hvis relevant) 

For nyankomne innvandrere og flyktninger behandles i tillegg følgende opplysninger (ikke uttømmende liste): 

Opprinnelsesland 

Språk 

Oppholdsstatus 

Tolkbestilling 

Reiseinformasjon 

Opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn 


Spesielt for arbeid, sosial og bolig

Kommunen tilbyr tjenester innen fagområdene arbeid, sosial og sosiale boligtjenester. Det benyttes ulike fagsystemer, i tillegg til kommunens sentrale administrative systemer, for å kunne tilby slike tjenester. Nedenfor er en liste over typer opplysninger som, ut over de opplysningstypene som blir behandlet generelt i kommunen, blir behandlet innenfor tjenesteområdene arbeid, sosial og bolig (ikke uttømmende liste): 

Journalopplysninger 

Opplysninger om pårørende  

Opplysninger om eventuelle bekymringsmeldinger 

Opplysninger om eventuelle straffedommer / lovovertredelser 

Bilder 

Videokonsultasjon 

Beskrivelse av hendelser 

Sivilstand 

Informasjon om familierelasjoner 

Sosiale forhold 

Arbeidsevne 

Arbeidssituasjon 

Økonomiske opplysninger 

Bostøtte 

Informasjon om rushistorikk / rusmiddelbruk 

Oppholdsgrunnlag i Norge (for ikke-norske statsborgere) 

Personopplysninger som behandles ved graviditet:  

Barnefar 

Termindato 

Spesielt om kultur, mangfold og likestilling

Kommunen tilbyr tjenester innen fagområdene kultur, mangfold og likestilling. Det benyttes ulike fagsystemer, i tillegg til kommunens sentrale administrative systemer, for å kunne tilby slike tjenester. Nedenfor er en liste over typer opplysninger som, ut over de opplysningstypene som blir behandlet generelt i kommunen, blir behandlet innenfor tjenesteområdene for kultur, mangfold og likestilling (ikke uttømmende liste): 

Utdanning 

Arbeidserfaring 

Familieforhold 

Sosiale forhold 

Boforhold 

Juridiske forhold 

Økonomiske opplysninger 

For voksenopplæring registreres i tillegg følgende opplysninger (ikke uttømmende liste):  

Elevnummer 

Skolearbeid og vurderinger, derunder prøveresultater 

Saksopplysninger 

Kandidatopplysninger 

Kartlegging og vurdering av kompetanse 

Fravær 

Sakkyndig vurdering 

 

Hvor henter vi opplysningene fra?

Fra deg

Bergen kommune samler i mange tilfeller inn personopplysninger direkte fra deg. Dette kan for eksempel være når du søker om en tjeneste fra kommunen, eller når du benytter deg av våre tjenester.  
 

Fra kontakt og reservasjonsregisteret (KRR)

Digitaliseringsdirektoratet har etablert et sentralt kontakt- og reservasjonsregister, som kommunen benytter for å samle inn dine kontaktopplysninger, slik at vi kan sende deg meldinger og dokumenter elektronisk.  

Innbyggere må selv oppdatere egne opplysninger i KRR dersom de får ny epostadresse eller nytt telefonnummer. 

Kontakt og reservasjonsregisteret kan inneholde:  

Mobilnummeret og e-postadressen din 

Opplysninger om hvilken digital postkasse du har valgt 

Språkvalg for elektronisk kommunikasjon 

Om du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon 

For ytterligere informasjon om dette registeret, se http://eid.difi.no/nb/kontakt-og-reservasjonsregisteret

 
Fra andre offentlige etater

Ved lovpålagte oppgaver og tjenester kan vi, der det er nødvendig, hente opplysninger om deg fra andre offentlige myndigheter eller offentlige registre. Dette er typisk fra Skatteetaten, NAV eller Folkeregisteret.  

Hvem deler vi personopplysninger med?

Overføring av opplysninger internt i EU/EØS

I noen tilfeller blir dine personopplysninger overført til eksterne mottakere. Dette vil typisk være til andre offentlige virksomheter, som for eksempel NAV, ulike sykehus, Utdanningsdirektoratet, Skatteetaten, med flere. I tilfeller der vi deler personopplysninger med andre offentlige virksomheter, skjer det som oftest fordi vi er pålagt å gjøre det gjennom lov eller forskrift.  

Bergen kommune bruker også eksterne leverandører til å levere ulike systemer og tjenester til kommunen, og dine personopplysninger kan bli behandlet i slike systemer. I mange slike tilfeller vil den eksterne leverandøren ha tilgang til opplysningene dine. Kommunen har inngått databehandleravtale med sine eksterne leverandører, som regulerer behandlingen av personopplysninger og sikkerheten rundt behandlingen for å sikre at personvernet blir ivaretatt. 

Blir personopplysninger overført til EU/EØS?

Bergen kommune jobber for at alle personopplysninger kommunen behandler kun skal behandles innenfor EU/EØS. I noen tilfeller vil imidlertid personopplysninger bli overført ut av EU/EØS, til såkalte tredjeland. I slike tilfeller skal gyldig overføringsgrunnlag foreligg.  

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Kommunen lagrer personopplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå det formålet personopplysningene ble samlet inn og behandlet for. Det betyr at personopplysninger vi behandler for å oppfylle lovpålagte plikter lagres så lenge lovhjemmelen krever det. Eksempelvis kan bestemmelser i arkivloven påvirke hvor lenge personopplysninger om deg blir lagret. Dersom kommunen behandler personopplysninger om deg med grunnlag i ditt samtykke, vil vi slette opplysningene om deg hvis du trekker tilbake samtykket eller i tråd med den tid samtykket er avtalt å gjelde for.  


Hvilke rettigheter har du?

Innsyn i personopplysninger

Når kommunen behandler personopplysninger om deg, har du rett til å vite hvilke opplysninger som behandles, hva opplysningene brukes til og hvor lenge de lagres.  

Forslag til videre lesning: personvernforordningen artikkel 15 og Datatilsynets nettsider om rettigheten.  

Retting av personopplysninger

Dersom kommunens opplysninger om deg ikke er riktige, har du rett til å få korrigert dem. Det gjelder også dersom kommunen ikke har fullstendige opplysninger om deg. 

 Forslag til videre lesning: personvernforordningen artikkel 16 og Datatilsynets nettsider om rettigheten

Sletting av personopplysninger

Du kan ha rett til å få slettet opplysningene om deg selv. Dersom du mener kommunen behandler informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven. 

Forslag til videre lesning: personvernforordningen artikkel 17 og Datatilsynets nettsider om rettigheten. 

Begrenset behandling av personopplysninger

I visse tilfeller kan du kreve at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Dette kan for eksempel skje om du mener at personopplysningene dine ikke riktige, og det vil ta tid for kommunen å vurdere dette. 

Begrensning av opplysningene innebærer at personopplysningene som samles inn ikke lenger kan behandles, men fortsatt lagres, inntil vurderingen av hva som skal gjøres med personopplysningene er fullført, og eventuelle nødvendige handlinger, for eksempel å rette personopplysningene, er gjennomført.  

Forslag til videre lesning: personvernforordningen artikkel 18 og Datatilsynets nettsider om rettigheten

Dataportabilitet

For enkelte behandlinger kan du ha rett til dataportabilitet. Det vil si at du kan kreve å få overført personopplysninger fra Bergen kommune til noen andre. Denne rettigheten har likevel flere unntak. Retten gjelder blant annet ikke dersom kommunen behandler personopplysningene dine for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller kommunen utøver offentlig myndighet. 

Forslag til videre lesning: personvernforordningen artikkel 20 og Datatilsynets nettsider om rettigheten

Protest mot behandling av personopplysninger  

Du kan protestere på at kommunen behandler opplysninger om deg. Retten din gjelder ikke i de tilfeller kommunen behandler personopplysninger om deg for å utføre en avtale du har med oss, eller dersom kommunen er pålagt gjennom lov å behandle opplysningene.  

Forslag til videre lesning: personvernforordningen artikkel 21 og Datatilsynets nettside om rettigheten.   

Klage 

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan kommunen behandler dine personopplysninger, eller du mener behandlingen strider med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem for å klage finner du på nettsidene til Datatilsynet. Personvernombudet i Bergen kommune kan kontaktes for bistand – se kontaktinformasjon nedenfor under «Personvernombud». 

Hvordan gjøre gjeldende dine rettigheter

Forespørsel om å utøve én eller flere av rettighetene dine sendes til: 

Epost: innbyggerservice@bergen.kommune.no 

Brev: Bergen kommune, Postboks 7700, N-5020 Bergen   

Merk henvendelsen din: “Personvernerklæring - rettigheter” 

Kommunen kan be deg om å bekrefte identiteten din, eller å oppgi ytterligere informasjon før kommunen behandler din henvendelse. Dette gjør kommunen for å være sikker på at du er den du er, og at det ikke er noen andre som gir seg ut for å være deg. 

Når du henvender deg til Bergen kommune, vil kommunen svare på din henvendelse så fort som mulig, og som hovedregel innen 30 dager. 

Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige. Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.  
Kommunen er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig journal. Av journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen fremgå. Kommunens offentlige postjournal kan du finne her: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/offentlig-journal

Forslag til videre lesning: personvernforordningen artikkel 12 og personopplysningsloven § 12.  

 
Automatiserte behandlinger

Automatiserte avgjørelser

Kommunen har for tiden ingen saksbehandling/vedtak som er basert på fullstendig automatiserte behandlinger.   

Sikkerhet ved behandlingen

Hvordan tar vi vare på dine personopplysninger?

Kommunen har plikt til å sørge for at dine personopplysninger behandles på en sikker måte. Bergen kommune beskytter opplysningene på forskjellige måter, for eksempel gjennom tilgangskontroll, brannmurer og jevnlig opplæring av våre ansatte. Kommunen har i tillegg beredskapsplaner som skal bidra til å begrense eventuelle skader dersom noe skulle gå galt.  

Kommunens tekniske sikkerhetsløsninger skal sikre at:  

Uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene dine  

Opplysningene om deg er tilgjengelig når det er behov for dem 

Opplysningene ikke kan endres eller manipuleres etter at de er registrert   

Organisasjonen og systemene er motstandsdyktige, og evner å gjenopprette normaltilstand raskt ved uventede hendelser 

Informasjonskapsler

Vår bruk av informasjonskapsler

Kommunens nettsider benytter informasjonskapsler for at kommunen skal kunne tilby deg tilpassede nettjenester, og gi deg en god brukeropplevelse. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på maskinen din. 

Les mer om hvilke informasjonskapsler vi bruker her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/personvern/informasjonskapsler

Protokoll over behandling av personopplysninger

Hva er en protokoll over behandling av personopplysninger?

Bergen kommune er pliktig til å føre oversikt over behandlinger av personopplysninger som utføres av kommunen. Dette innebærer at kommunen skal ha oversikt over alle sine behandlinger av personopplysninger i en behandlingsprotokoll.  

Kommunen skal være åpen i sin behandling av personopplysninger, og kommunen gir derfor på forespørsel innsyn i behandlingsprotokollene for å ivareta dette. I enkelte tilfeller har kommunen grunn til å unnta deler av protokollen fra offentligheten, for eksempel av sikkerhetsmessige årsaker. Enkelte deler av protokoller som det gis innsyn i, kan derfor være unntatt offentlighet, slik at protokollen ikke vil fremstå komplett.  

Behandlingsprotokoller i Bergen kommune

Informasjon om alle behandlinger av personopplysninger som skjer i kommunen, framgår av protokoller for behandlinger av personopplysninger. I Bergen kommune er det etablert en protokoll per byrådsavdeling.  

Protokollene inneholder følgende informasjon om behandlingene av personopplysninger:  

Hvem som er ansvarlig for behandlingen i kommunen 

Hvilket virksomhetsområde behandlingen gjelder 

Hva behandlingen gjelder 

Formålet med behandlingen 

Kategorier av registrerte personer det behandles personopplysninger om 

Kategorier av personopplysninger som behandles  

Informasjon om hvor opplysningene kommer fra 

Informasjon om kategorier av hvem som eventuelt mottar personopplysningene fra kommunen 

Beskrivelse av kommunens behandlingsgrunnlag, samt eventuelle supplerende rettslige grunnlag 

Informasjon om sentrale systemer som benyttes i behandlingen 

Informasjon om planlagte tidsfrister for sletting av personopplysningene 

Informasjon om eventuelle spesielt relevante tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak 

Informasjon om hvorvidt behandlingen forventes å kunne innebære en høy personvernrisiko 

Informasjon om eventuelle databehandlere som behandler personopplysningene på vegne av kommunen 

Navn og kontaktopplysninger til felles behandlingsansvarlig, der det er relevant 

Navn på eventuelle tredjeland eller internasjonale organisasjoner som personopplysningene overføres til, der det er relevant 

Beskrivelse av nødvendige garantier ved overføring til tredjeland eller internasjonale organisasjoner, der det er relevant 

Eventuelle kommentarer fra byrådsavdelingen 

Dersom du har behov for informasjon som framgår av kommunens protokoller over behandlinger av personopplysninger, kan du henvende deg til kommunen og be om å få tilsendt en kopi av den aktuelle protokollen. 
 
Henvendelsen sendes til: 

Epost: innbyggerservice@bergen.kommune.no 

Brev: Bergen kommune, Postboks 7700, N-5020 Bergen   

Merk henvendelsen din: “Personvernerklæring - rettigheter” 
 

Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og midlene som skal benyttes.  

I Bergen kommune er byrådet behandlingsansvarlig. 
Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger utøves av den enkelte kommunaldirektør i sin respektive byrådsavdeling. 
Utøvelsen av oppgaver innenfor dette ansvaret er delegert fra byrådet og kan delegeres videre i tråd med Bergen kommunes fullmaktsstruktur. 

Behandlingsansvarliges kontaktinformasjon

Epost: postmottak@bergen.kommune.no   

Brev: Bergen kommune, Postboks 7700, N-5020 Bergen 

Telefon: 55 56 55 56 

Se Bergen kommunes hjemmeside for mer informasjon.   
 

Personvernombud

Personvernombudets rolle 

Bergen kommune har et personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål om kommunens behandlinger av personopplysninger. Personvernombudet har en uavhengig rolle, og skal passe på at kommunen behandler personopplysninger i tråd med personvernregelverket.  

Du kan lese mer om personvernombudet her.  

Personvernombudets kontaktinformasjon

Du kan kontakte personvernombudet i Bergen kommune på  

E-post: personvernombud@bergen.kommune.no.