Logoen til personvernombudene.

Personvernombudet skal passe på at kommunen behandler personopplysninger i tråd med lover og god praksis. Du kan kontakte personombudet hvis du lurer på noe om hvordan kommunen håndterer dine personopplysninger.

Personopplysninger er all informasjon eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.  All behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven. Denne loven skal ivareta ditt personvern gjennom å sette krav til hvordan slike opplysninger skal bli behandlet.

Datatilsynet har opprettet en ordning med personvernombud. Bergen kommune er omfattet av ordningen med eget ombud. Arbeidsoppgavene til personvernombudet er å øke intern bevissthet og kunnskap om personvern i kommunen. Ombudet skal på en uavhengig måte vurdere om reglene i personopplysningsloven blir overholdt i kommunen.

Datatilsynet har opprettet ordningen med personvernombud. Bergen kommune har et eget ombud. Ombudet skal øke bevisstheten og kunnskapen som ansatte i kommunen har om personvern. Ombudet skal på en uavhengig måte vurdere om reglene i personopplysningsloven blir holdt i kommunen.

Personvernombudet i Bergen kommune kan bare hjelpe med spørsmål som gjelder opplysninger registrert hos Bergen kommune.

Andre spørsmål må rettes til den virksomheten som har registrert personopplysningene eller Datatilsynet.

Personvernombudet skal:

  • Bistå alle som er registrert med å ivareta rettighetene sine
  • Se til at behandling av personopplysninger blir meldt til ombudet
  • Føre oversikt over behandlingen av slike opplysninger
  • Se til at de som behandler personopplysninger har system for internkontroll
  • Påpeke brudd på loven overfor dem som behandler personopplysninger
  • Være kontaktperson for Datatilsynet

Alle innbyggere har visse rettigheter til innsyn i kommunens behandling av personopplysninger. De har rett til innsyn i generell informasjon og opplysningene som er registrert om dem.

Ansatte har på samme måte rettigheter til innsyn om hva kommunen som arbeidsgiver har registrert om dem. For mindreårige og umyndige har foresatte eller verger etter omstendighetene rett til innsyn i registrerte opplysninger.

Den registrerte har også andre rettigheter etter loven, som f.eks. retten til å rette eller supplere opplysninger.

Innbyggere og ansatte, som ønsker innsyn i behandling av personopplysninger i kommunen, kan kontakte tjenesten eller enheten som utfører behandlingen.

Andre spørsmål om personvern kan rettes til personvernombudet.

Du kan kontakte personvernombudet i Bergen kommune på e-post: personvernombud@bergen.kommune.no.
Kontakt på telefon er midlertidig utilgjengelig grunnet omlegging av tjenesten.