Illustrasjon med en familie med hund
Bilde: Netlife

Om prosjektet Sammen for de minste

Prosjektet «Sammen for de minste» skal utvikle en digital læringsressurs for å styrke samarbeid og kompetanseutveksling mellom de som arbeider med barn i aldersgruppa 0-5 år i Bergen kommune.

Intensjonen er å øke kunnskapen om barnesyn, barns rettigheter og barns psykiske helse samt forbedre samarbeid mellom tjenestene. Det er altså to hovedfokusKompetanseutvikling og samarbeid. 

Folkehelse for barn og unge

Prosjektet er en del av tilskuddsordningen i Program for folkehelsearbeid i kommunene. Målet med tilskuddordninga er å styrke kommunene sitt arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Arbeidet skal ha en helsefremmende innretning. Tilskuddsordninga skal blant anna bidra til å utvikle kunnskapsbaserte lokale tiltak, arbeidsmåter og redskap for å fremme barn og unge sin livskvalitet og psykiske helse. Videre å innlemme psykisk helse for barn og unge som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. 

Samarbeidsparter og metodikk

Prosjekteier er Bergen kommune. Prosjektgruppen består av ansatte fra Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold (prosjekteier), Byrådsavdeling for barnehage og skole, etat for barn og familie, etat for barnehage, Folkehelseinstituttet, Høgskolen på Vestlandet og Regionalt kompetansesenter for barn og unge Vest. 

Vi jobber for at prosjektet skal være kunnskapsbasert og har blant annet utført  fokusgruppeintervju med ansatte og foreldre, spørreundersøkelse til ansatte om barnesyn, barns psykiske helse og barns rettigheter basert på fokusgruppeintervjuene. I tillegg har vi hatt to workshops med ansatte og foreldre for å få innspill til utvikling av læringsressursen.  

Siden er under utvikling og vi forventer å ha en pilot ferdig i løpet av høsten 2024.