Bergen kommune har som mål at personvern og informasjonssikkerhet skal være en naturlig del av virksomheten. Personvernerklæringen beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker.  Du får også informasjon om rettighetene dine.

Bergen kommune er behandlingsansvarlig for alle behandlinger av personopplysninger, som vi bestemmer formål og virkemidlene for. Som behandlingsansvarlig er vi forpliktet til å ivareta dine rettigheter og de øvrige bestemmelsene som følger av personopplysningsloven.

I Bergen kommune er byrådet behandlingsansvarlig. Det betyr at byrådet har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger. Ansvaret for den daglige oppfølgingen er delegert til de ulike byrådsavdelingene i kommunen, i tråd med Bergen kommunes fullmaktsstruktur. 

Du kan lese mer om behandlingsansvar på Datatilsynets nettsider

 

Personvernombud 

Ved spørsmål om Bergen kommunes behandlinger av personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet i kommunen. Personvernombudet har en uavhengig rolle, og skal passe på at kommunen behandler personopplysninger i tråd med personvernregelverket. 

Du kan kontakte personvernombudet i Bergen kommune på e-post: personvernombud@bergen.kommune.no. Du bør ikke oppgi sensitive opplysninger over e-post. 

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av e-post, finner du kontaktinfo nederst på siden.  

 

Hvilke personopplysninger behandler Bergen kommune? 

Bergen kommune behandler personopplysninger om deg for å kunne utføre lovpålagte oppgaver, levere tjenester og for å kunne saksbehandle henvendelser fra deg. 

Hvilke opplysninger vi behandler, avhenger av hvilken tjeneste du benytter deg av. De vanligste personopplysningene vi behandler er: 

 • Kontaktopplysninger som navn, adresser, telefonnummer og e-postadresse. 
 • Opplysninger som er nødvendige for å identifisere deg, som fødselsdato og personnummer, d-nummer, kjønn og statsborgerskap.
 • Opplysninger om dine relasjoner til andre, eksempelvis navn på ektefelle, samboer, barn og sivilstatus. 
 • Helseopplysninger som diagnoser du har og medisiner du bruker. 
 • Opplysninger knyttet til de tjenestene du som innbygger bruker, eksempelvis barnehage, skole, byggesak, renovasjon, helsetjenester og lignende. 

Du kan lese mer om personopplysninger på Datatilsynets nettsider

Hvor henter vi personopplysningene fra?

Bergen kommune vil i mange tilfeller samle inn personopplysninger direkte fra deg. 

Vi henter også inn personopplysninger fra offentlige registre og i noen tilfeller fra tredjepart. Når kommunen ikke henter personopplysningene direkte fra deg, henter vi personopplysningene med grunnlag i ditt samtykke eller etter hjemmel i lov eller forskrift. Bergen kommune kan blant annet innhente dine personopplysninger fra: 

Informasjonskapsler

Kommunens nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) for at kommunen skal kunne tilby deg tilpassede nettjenester, og gi deg en god brukeropplevelse. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres midlertidig på maskinen din og samler inn bestemte opplysninger om deg.

Her kan du lese mer om hvilke informasjonskapsler Bergen kommune bruker på nettsidene. 

 

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Bergen kommune skal behandle personopplysningene på en sikker måte. For å beskytte dine personopplysninger bruker kommunen mange ulike tiltak. Kommunen benytter bl.a. kryptering, tilgangsstyring, brannmurer, sikkerhetskopiering og sporing. Kommunen gjennomfører også risiko- og sårbarhetsanalyser og sikkerhetsrevisjoner for å kontrollere at opplysningene behandles på en sikker måte. Alle ansatte i Bergen kommune gis opplæring i personvern og informasjonssikkerhet. 

Kommunen har beredskapsplaner som skal begrense eventuelle skader dersom noe skulle gå galt. 

Utleveres personopplysninger til andre? 

Bergen kommune vil utlevere personopplysninger til andre offentlige organer eller virksomheter når kommunen har en lovbestemt plikt til det. Dette kan blant annet medføre at vi overfører dine personopplysninger til andre offentlige myndigheter, slik som NAV, ulike sykehus, Utdanningsdirektoratet, Skatteetaten, med flere. 

Dine opplysninger kan også behandles av eksterne leverandører som kommunen inngår databehandleravtaler med. Når Bergen kommune bruker databehandlere, behandler leverandørene opplysningene på vegne av Bergen kommune. I slike tilfeller er kommunen fortsatt ansvarlig for at dine opplysninger behandles på en betryggende måte, og i henhold til personopplysningsloven.

Bergen kommune jobber for at alle personopplysninger kommunen behandler bare skal behandles innenfor EU/EØS. I noen tilfeller vil imidlertid personopplysninger bli overført ut av EU/EØS. I disse tilfellene skal et gyldig overføringsgrunnlag foreligge. 

Les mer om overføringer ut av EU/EØS på Datatilsynets nettsider

 

Bergen kommune sletter personopplysninger som vi ikke har en lovpålagt plikt til å lagre, og som vi ikke lengre har behov for. 

Kommunen vil ofte ha en lovbestemt plikt til å lagre personopplysninger for å ivareta kravene til arkivering i arkivlovgivningen. Bergen kommune må kunne dokumentere hvilke tjenester vi har gitt til deg og hva som har skjedd i saken din, så lenge lover krever det. N

Når kommunen er ferdig med å levere tjenester til deg eller å behandle saken din, vil opplysningene overføres til arkivet, hvis det er lovpålagt å arkivere opplysningene.  

 

 

Formål 

Hva som er formålet med behandlingen, avhenger av hvilke tjenester kommunen lever til deg. For eksempel kan kommunen behandle personopplysninger om deg for å behandle en søknad eller utøve helsehjelp. 

Rettslig grunnlag 

Rettslig grunnlag omtales også som behandlingsgrunnlag. Personopplysningsloven og personvernforordningen regulerer hva som er gyldige rettslige grunnlag. 

De fleste tjenestene Bergen kommune leverer er lovpålagte oppgaver. I disse tilfellene vil det rettslige grunnlaget være at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, eller for å utøve offentlig myndighet som Bergen kommune er pålagt. Kommunen kan også behandle personopplysninger når dette er nødvendig for å ivareta noens vitale interesser, for eksempel hvis det er behov for akutt helsehjelp. 

I noen tilfeller vil vi benytte andre rettslige grunnlag, for eksempel samtykke. Kommunen bruker bare samtykke når vi ikke har annet rettslig grunnlag for behandlingen. Et samtykke er frivillig, og kan når som helst trekkes tilbake. Kommunen kan ikke utføre sine oppgaver med grunnlag i en berettiget interesse. I noen tilfeller vil vi behandle personopplysninger for å ivareta en berettiget interesse til andre formål, for eksempel for å ivareta sikkerheten i kommunen. 

Her kan du lese mer om rettslig grunnlag og samtykke: 

Du har flere lovfestede rettigheter når Bergen kommune behandler opplysninger om deg. Dine rettigheter følger av personopplysningsloven og annen lovgivning. 

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? 

Når du er lovpålagt å gi kommunen relevante personopplysninger, er det ikke frivillig å gi fra seg opplysningene loven krever. 

Når du ikke er lovpålagt å gi fra deg opplysningene, er det frivillig om du vil gi personopplysningene til kommunen. Kommunen kan ikke pålegge deg å gi fra deg opplysninger, uten å ha hjemmel i lov for dette. 

Innsyn 

Du har rett til å få informasjon om: 

 • Hvilke personopplysninger kommunen behandler om deg 
 • Hvor opplysningene er hentet fra 
 • Hva som er formålet med behandlingen av personopplysninger 
 • Hvor lenge personopplysningene lagres 
 • Om personopplysningene blir utlevert til andre og eventuelt hvem de blir utlevert til

Du kan lese mer om retten til innsyn på Datatilsynets nettsider

Retting av feil 

Du har krav på å få rettet opplysninger om deg som er uriktige, utdaterte eller ufullstendige. Hvis opplysningene er hentet fra andre offentlige aktører, må du henvende deg til den aktøren som har registrert opplysningene for å få disse rettet. 

Du kan lese mer om retten til retting på Datatilsynets nettsider

Sletting 

I noen situasjoner kan du be oss om å slette opplysningene om deg. Du kan lese mer om retten til sletting på Datatilsynets nettsider

Begrensning av behandling av personopplysninger 

I noen situasjoner kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Du kan lese mer om retten til begrensning på Datatilsynets nettsider

Protestere mot en behandling av personopplysninger 

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Du kan lese mer om retten til å protestere på Datatilsynets nettsider

Dataportabilitet 

Hvis kommunen behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysningene om deg til deg eller en annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet på Datatilsynets nettsider. 

Slik tar du rettighetene dine i bruk

For å utøve dine rettigheter må du kontakte kommunen. Du finner kontaktinfo nederst på denne siden. 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger 

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan Bergen kommune behandler dine personopplysninger, eller du mener at behandlingen strider med personvernreglene, kan du klage på behandlingen til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du klager til Datatilsynet på Datatilsynets nettsider. 

Personvernombudet i Bergen kommune kan kontaktes for å få hjelp. 

Sperring av elektronisk ID ved mistanke om misbruk 

Hvis du har grunn til å mistenke at noen har eller vil misbruke din elektroniske ID, bør du sperre din elektroniske ID og ta kontakt med politiet. 

Når du sperrer elektronisk ID kan dette begrense tilgangen til elektroniske tjenester fra bank, stat og/eller kommune. For å reaktivere en elektronisk ID må du ta kontakt med leverandøren. 

Du kan lese mer om personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av elektronisk ID på Digitaliseringsdirektoratets nettsider.

Du kan reservere deg mot elektronisk kommunikasjon 

For å reservere deg mot elektronisk kommunikasjon på sms og e-post fra Bergen kommune, må du reservere deg i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Når du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon, vil du ikke lenger motta elektroniske brev, e-post eller sms fra offentlige virksomheter. Normalt vil du i stedet få tilsendt papirbrev i posten. 

Offentlige virksomheter kan sende SMS, epost eller digitale brev med påminnelser om avtaler og servicemeldinger, som for eksempel stenging av vann, også når du har reservert deg. 

Her kan du reservere deg mot elektroniske kommunikasjon fra offentlige myndigheter: Oppdater kontaktinformasjonen din i Kontakt- og reservasjonsregisteret

Bergen kommune har sammen med Meta/Facebook behandlingsansvar for personopplysninger som behandles på kommunens sider på Facebook. 

Opplysninger som blir samlet inn

Dette gjelder personopplysninger som er nødvendige for å lage aggregert statistikk for analysetjenesten sideinnsikt. Dette vil omfatte handlinger du utfører på Facebook relatert til kommunen sin side, for eksempel å vise siden, kommentere eller like et innlegg, anbefale en side og så videre. 

I tillegg vil Facebook samle informasjon rundt handlingen som for eksempel tidspunkt, geografisk område og alders- og kjønnsgruppe.

Kommunen og Facebook har et felles formål med informasjonen som samles inn ved handlinger på siden, som er offentliggjøring av informasjon og offentlig debatt. 

Facebook har også egne formål for behandling som vi ikke bestemmer i fellesskap. Dette kommer frem av din avtale med Facebook og Facebook sin personvernerklæring. 

Samtykke og behandlingsgrunnlag

For at kommunen skal kunne publisere bilder og andre personopplysninger på Facebook, må vi ha samtykke fra den det gjelder. Samtidig må vi ha et behandlingsgrunnlag for generell tilstedeværelse på Facebook. Det er fordi tilstedeværelsen innebærer at vi behandler personopplysninger til de som kikker på kommunens sider på Facebook gjennom sideinnsikt som nevnt over. 

Kommunen har vurdert at det er nødvendig for oss å være til stede på Facebook. Vi mener kommunen har en berettiget interesse for vår tilstedeværelse. 

Om du vil lese mer berettiget interesse kan du lese her: Datatilsynet om berettiget interesse  

Vår risikoreduksjon og tiltak du kan gjøre

Et av tiltakene vi har gjort for å redusere risikoen for innbyggernes og de ansattes personvern, er å slå av Messenger. Vi vil også sørge for at innbyggere, som ikke ønsker å bruke Facebook, vil kunne få samme informasjon på vår nettside og i andre kanaler.   

Ønsker du å begrense Facebook og kommunen sin innsamling av personopplysninger på våre facebooksider kan du gjøre det ved å bruke Facebook sine personvernverktøy.

Data, som samles inn på kommunens facebooksider, blir lagret så lenge du har en konto på Facebook.

 • Send e-post: postmottak@bergen.kommune.no 
 • Ta en telefon: 55 56 55 56
 • Besøk Innbyggerservice i Kaigaten 4
 • Send post: Postboks 7700, 5020 Bergen