Gå tilbake til:
Du er her:

Sømløst forløp Unge

Lokal retningslinje - Unge voksne med rusmiddelproblemer

Retningslinjen kan brukes av både fagpersoner, bruker/pasient og pårørende.

Den lokale retningslinjen bygger på nasjonale føringer og skal styrke helhetlige og sømløse forløp for unge voksne med rusproblemer. Det er satt som mål for retningslinjen at den skal omfatte god lokal praksis fra fagfeltet i Bergensregionen.

Anbefalingenes styrke

Anbefalingene i retningslinjen skal styrke samhandlingen på tvers av tjenestene og fremme brukerperspektivet.

Følgende ord brukes for å angi styrken på anbefalingene:

  • Skal brukes i anbefalinger som er lov- eller regelfestet.
  • Bør brukes i anbefalinger som har sterk kunnskapsbasert forankring
  • Kan eller foreslås benyttes i anbefalinger som har svakere evidens, men som likevel vurderes hensiktsmessig å følge

SFU - et samarbeidsprosjekt

Arbeidet med den lokale retningslinjen har vært en del av SFU prosjektet (Sømløst Forløp Unge) siden høsten 2015 og er utarbeidet i et samarbeid mellom Bergensklinikken og Bergen kommune, Etat for sosiale tjenester. I tillegg har Helse Bergen HF, Avdeling for rusmedisin (AFR), og CRUX, Kalfaret Behandlingssenter deltatt i arbeidet.

Arbeidet har vært organisert i flere ulike grupper som har jobbet med strukturelle og faglige spørsmål. Oversikt over grupper og deltakere finnes her.

To samhandlingskoordinatorer har hatt hovedansvaret for arbeidet. Det er gjennomført utstrakt kartlegging av tjenester, tilbud og praksis. Tverrfaglige arbeidsgrupper har arbeidet med tema og områder til retningslinjen, og diskusjoner i gruppene har ledet frem til konkrete anbefalinger. Brukerrepresentanter har vært involvert i både arbeidsgruppene og i det øvrige arbeidet med retningslinjen.

I forbindelse med utarbeidelsen av retningslinjen har det vært arrangert to seminar for fagpersoner fra rusfeltet i Bergensregionen.

Vedlegg

Gi innspill og tilbakemelding på retningslinjen:

Vi ønsker at retningslinjen skal være oppdatert og fortsette å gjenspeile ønsket praksis i rusfeltet i Bergen.

Det er derfor viktig at brukerne av retningslinjen, de som kjenner «hvor skoen trykker», gir sin tilbakemelding.

Over finner du et tilbakemeldingsskjema. Tilbakemelding sendes på e-post til Postmottak Etat for sosiale tjenester.