Krav til grunnbemanning blir regulert gjennom barnehageloven § 26 om grunnbemanning. Barnehageeier kan ved særlige tilfeller søke kommunen om midlertidig dispensasjon. Barnehagemyndigheten kan innvilge dispensasjon fra kravet til norm for grunnbemanning for inntil ett år.

Norm for grunnbemanning er en minimumsnorm. Bemanningsnormen gjelder på barnehagenivå. Alle faste ansatte som jobber direkte med barna i barnehagen teller med ved beregning av grunnbemanning.

I barnehageloven § 26 om grunnbemanning står: "Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanning i andre ledd første punktum for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Barnehageeieren skal legge uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg ved søknaden.

Kommunens vedtak etter tredje ledd kan påklages til Statsforvalteren i Vestland.

Kriterier som søknaden blir vurdert etter

 • Barnegruppenes sammensetning og behov.
 • Barnehagens fysiske miljø (ute og inneareal).
 • Barnehagens totalbemanning.
 • Personalets samlete kompetanse.
 • Uttalelsen fra samarbeidsutvalget.
 • Barnehagemyndighetens generelle risikovurdering av barnehagen.
 • Barnehagemyndighetens utøvelse av skjønn i konkrete situasjoner.

Krav om vedlegg

 • Oversikt over barnehagens totalbemanning.
 • Oversikt over personalets kompetanse.
 • En uttalelse fra samarbeidsutvalget.

Kommunens vilkår

 • Barnehagens plan for å komme i tråd med norm for grunnbemanning.

 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet etter barnehageloven § 10 om barnehagemyndighetens ansvar.  Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon er lokal barnehagemyndighet, og behandler søknader om midlertidig dispensasjon i barnehager. Det er barnehagens eier eller styrer som må søke om dispensasjon.

For å søke om dispensasjon må du benytte vedlagte søknadsskjema.

Søknadsfrist

Barnehageeier sender søknad om dispensasjon til barnehagemyndigheten når barnehagens tiltak for å oppfylle norm for grunnbemanning ikke har ført frem. Søknaden blir behandlet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser etter § 11 a. Dispensasjonen trer tidligst i kraft fra barnehagemyndighetens vedtaksdato.

Vedlegg

Du må dokumentere og begrunne en søknad om midlertidig dispensasjon. I søknadsskjemaet finner du informasjon om hvilke dokumenter du må legge ved.

Vedtak

Barnehagemyndigheten fatter et skriftlig enkeltvedtak med begrunnelser for hvorfor søknaden om midlertidig dispensasjon er innvilget, innvilget med vilkår eller avslått. Vilkårene gjelder uavhengig av om det er en kommunal eller privat barnehageeier som har søkt om dispensasjon.
Et enkeltvedtak skal følge reglene i forvaltningsloven og fastslår søkerens rettigheter og plikter.

Klagemulighet

Du kan klage på et enkeltvedtak. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Du må begrunne hvorfor du klager på vedtaket.

Klagen sender du til barnehagemyndigheten for forberedelse og vurdering. De kan oppheve eller endre avgjørelsen. Opprettholder barnehagemyndigheten helt eller delvis vedtaket, blir klagen sendt til Statsforvalteren i Vestland og endelig vedtak blir fattet. 

Barnehagemyndigheten
Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon
Postboks 7700
5020 Bergen
E-post:barnehagemyndighet@bergen.kommune.no
Telefon sentralbord: 55565556

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg. 

Midlertidig dispensasjon fra krav til grunnbemanning