Har du planer om å etablere privat barnehage eller utvide eksisterende barnehage? Før du setter i gang, må kommunen avklare om barnehagen kvalifiserer for offentlig finansiering. Du må søke om å motta kommunalt tilskudd.

Du søker om tilskudd via ID-porten

Saksbehandling

Saker om tilskudd til private barnehager blir lagt frem til politisk behandling ved behov. Vi prioriterer i utgangspunktet ikke søknader om tilskudd for bydeler med tilstrekkelig antall barnehageplasser. Søknadene blir vurdert fortløpende. Du vil i første omgang få en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du får tilsagn om kommunalt tilskudd, er det flere forutsetninger som må være oppfylt for at tilskuddet blir innvilget. 

Klageadgang

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til dem som har fattet det. Kommunen kan veilede deg. I klagen forteller du hva du ønsker å endre i vedtaket, og du må begrunne dette. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse blir saken sendt til Statsforvalteren i Vestland. De tar den endelige beslutningen.

Søk om godkjenning 

Får du tilsagn om kommunalt tilskudd, må du i tillegg søke om godkjenning av barnehagen etter Barnehageloven § 14. 

Barnehageloven § 19 regulerer kommunalt tilskudd. 

Retningslinjene for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager finner du i Barnehagebruksplanen 2022-2035. Tomten må være egnet og regulert til barnehageformål, søker må har eierrettigheter til tomten, og må kunne legge frem en finansieringsplan.   

Kommunen gir tilsagn om tilskudd for et konkret areal og fra en bestemt dato. Dersom barnehagen ikke er åpnet innen seks måneder fra den datoen det ble innvilget tilskudd, faller tilskuddet bort. Tiltakshaver skal skriftlig oppdatere status på fremdrift kvartalsvis eller ved betydelige endringer i fremdriftsplan etter å ha fått tilsagn om tilskudd. Den skriftlige oppdateringen skal du sende til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune.

E-post: barnehage.skole@bergen.kommune.no
Telefon: 55 56 55 56 
 

 

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg.