Barnehagemyndigheten i Bergen fører tilsyn med at barnehagens pedagogiske tilbud er i tråd med Lov om barnehager.

Barnehagemyndigheten i Bergen veileder og sørger for at hele barnehagesektoren i Bergen drives i samsvar med gjeldende regelverk (jfr. barnehageloven § 10). 

Loven pålegger å føre tilsyn med barnehagene i kommunen (jfr. barnehageloven §  53 om kommunens tilsyn med barnehagene), og barnehagemyndigheten kan pålegge barnehagene å rette uforsvarlige eller ulovlige forhold.

Barnehagens samfunnsmandat er regulert gjennom Lov om barnehager (barnehageloven) med forskrifter.  Forskrift om Rammeplan for barnehagen fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver.

Gjelder klagen/bekymringen forhold som omhandler barnas helse, miljø og sikkerhet, må du ta kontakt med Miljørettet helsevern.

Du bør som hovedregel ta opp bekymringen eller klagen med pedagogisk leder, styrer eller eier, før du eventuelt sender den til barnehagemyndigheten. Å løse en sak på lavest mulig nivå er hensiktsmessig for alle involverte parter. 

Du kan også ta opp generelle problemstillinger i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). 

Dersom dette ikke løser problemstillingen, kan du kontakte barnehagemyndigheten.

Det er barnehagens oppgave å ivareta alle barns behov for omsorg, lek, læring og danning i samarbeid med barnets hjem. Personalet i barnehagen skal møte barn og foreldre med tillit og respekt. Personalet skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og barnehagen skal være et utfordrende og trygt sted for vennskap og felleskap.

Her er noen eksempler på tema du kan klage på:

  • uheldig samspill mellom barn
  • barn som over tid ikke deltar i lek
  • vanskelig samarbeid med barnehagen
  • manglende informasjon om barnet ditt
  • manglende pedagogisk innhold
  • barns manglende mulighet til å påvirke barnehagehverdagen sin
  • lite utfordrende og stimulerende leke- og læringsmiljø både ute og inne
  • stor utskiftning av personalet over tid
  • klage på helse, miljø og sikkerhet for barnehagebarn

Du kan klage eller sende en bekymringsmelding ved å sende elektronisk skjema som du finner nederst på denne siden.

Innholdet i bekymringsmeldingen din blir formidlet til barnehagen når barnehagemyndigheten undersøker saken. 

Ønsker du å være anonym, må du skrive dette tydelig i bekymringsmeldingen din. 

E-poster kan ikke inneholde personopplysninger. Bruk derfor klageskjemaet nederst på denne siden.

Har du spørsmål til utfylling av klageskjemaet, send en e-post til barnehagemyndighet@bergen.kommune.no.

Når barnehagemyndigheten mottar klagen, vurderer vi først om innholdet er omfattet av barnehageloven med forskrifter. Saksgangen følger forvaltningslovens prinsipper.

Dersom klagen din inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil saken unntas offentligheten. Dette hindrer ikke at saken kan komme i media, men all sensitiv informasjon blir fjernet. 

Vurderer barnehagemyndigheten å føre tilsyn, har barnehagen rett til å bli gjort kjent med klagens innhold. Etter tilsynet mottar barnehagen en rapport. Avdekker barnehagemyndigheten brudd på barnehageloven og forskrifter, vil barnehagen få varsel om pålegg om retting. Du som klager vil bli orientert om utfallet i saken.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger for Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Klageskjema