Forsiden til de tre planene

Barnehagemyndigheten i Bergen har utarbeidet planer for hovedvirksomhetene sine: godkjenning, tilsyn og veiledning og kompetansetiltak (ReKomp).

Forsiden til planen

Tilsynsplanen beskriver og utdyper barnehagemyndighetens ansvar og oppgaver for veiledning og tilsyn i private og kommunale barnehager i Bergen. Per januar 2023 er det 235 barnehager i Bergen.

 

 

 

Forsiden til planen

Godkjenningsplanen beskriver barnehagemyndighetens ansvar og plikter for godkjenning av barnehager etter barnehageloven § 14. Planen gir også informasjon om prioriterte områder for veiledning og oppfølging av eksisterende godkjenninger.

Forsiden til planen

I tråd med utdanningsdirektoratets krav til langsiktig kompetanseplan, beskriver denne planen prioriterte mål og tiltak for kompetanseutvikling i hele barnehagesektoren. 

Planen beskriver deltakere, arbeidsmåter og samarbeid. 

Videre skisseres det hvordan kompetansemidlene benyttes,
tiltakene evalueres og måloppnåelse vurderes.

Regional kompetanseordning (ReKomp) er regjeringens tiltak for å heve personalets kompetanse i barnehagene og styrke barnehagelærerutdanningen. Førende prinsipper for ReKomp-Bergen er at alle tiltak i ReKomp skal støtte realisering av rammeplanen. Planen skal ivareta kompetanseutvikling for alle ansatte, se individuelle og kollektive kompetansetiltak i sammenheng,
være basert i lokale behov og sikre samarbeid mellom alle aktørene i
barnehagesektoren.