Kommunen fører tilsyn med offentlige og private barnehager og kan pålegge dem å rette opp uforsvarlige eller ulovlige forhold. Målet er å sikre at barnehagene følger lover og forskrifter, og at barna får et tilbud med god kvalitet. Barnehageeier er ansvarlig for å oppfylle kravene i regelverket.

Seksjon for forvaltning, tilsyn og adminstrasjon (FTA) er lokal barnehagemyndighet og fører tilsyn med barnehagene i Bergen kommune. Kommunens tilsyn med barnehagene er en kontinuerlig oppgave. Barnehageloven har en uspesifisert tilsynshjemmel. Dette betyr at vi skal føre tilsyn med virksomheter etter hele barnehagelovens virkeområde. Barnehagefaglig ansvarlig skal sørge for å ha løpende informasjon som gir indikasjoner på at driften er forsvarlig, og i tråd med lovverket. Gjennom ulike former for tilsynsaktiviteter skal kommunen også påse at barnehagene i kommunen blir drevet i tråd med lover og forskrifter.

Bergen kommune har utarbeidet en plan for systematisk tilsyn med barnehagene. Planen gir et innblikk i tilsynsmyndighetens rolle og de ulike tilsynsmetodene. Ifølge barnehageloven § 53. om kommunens tilsyn med barnehagene fjerde ledd, skal barnehagen uten hinder av taushetsplikten legge frem alle opplysninger som kommunen trenger for å føre tilsyn. Videre skal barnehagen gi kommunen adgang til barnehagens lokaler. 

Vi skiller mellom stedlige tilsyn og dokumentbaserte tilsyn. Stedlig tilsyn er i utgangspunktet varslet på forhånd, slik at barnehagen får mulighet til å forberede seg, men kommunen har også anledning til å gjennomføre uanmeldte stedlige tilsyn. Uanmeldte tilsyn blir benyttet i tilfeller der det er usikkert om tilsynsmyndigheten vil avdekke alle forhold som kan være uforsvarlige eller ulovlige ved et meldt tilsyn.

Det er formelle rutiner for forberedelse, gjennomføring, og tilbakemelding etter tilsyn.  Barnehageeier får skriftlig varsel om tilsyn. I etterkant av tilsynet vil eier også få skriftlig varsel om forhold som skal være utbedret innen fastsatt frist. Barnehageeier må dokumentere at forholdene er rettet. Dersom fristen for å etterkomme pålegget ikke blir overholdt, eller forholdet ikke er mulig å rette, kan kommunen vedta å stenge barnehagen enten varig eller i en tidsbegrenset periode.

Plan for tilsyn med barnehager i Bergen 2021-2025

Varslet stedlig tilsyn

Dette er den vanligste tilsynsformen. Tema for innholdet i tilsynet blir fastsatt av tilsynsmyndigheten. Valget er basert på risikovurderinger. Barnehageeier blir varslet om tilsynet og har i forkant anledning til å forberede uttalelse om tema knyttet til barnehageloven og rammeplanen.

Hendelsesbasert tilsyn

Denne type tilsyn er basert på aktuelle hendelser eller forhold som kan oppstå i en barnehage. Tilsynet blir ofte utløst av klager og bekymringsmeldinger fra foresatte, ansatte eller andre.  Det hendelsesbaserte tilsynet kan være meldt eller uanmeldt og avdekker et der og da forhold.

Har du en bekymringsmelding om en barnehage, bør du først ta dette opp med styrer eller daglig leder i barnehagen. Hvis du fortsatt er urolig for om barnehageeier oppfyller lover og forskrifter, kan du bruke skjema som ligger under innbyggerhjelpen om Klage på den pedagogiske virksomheten i barnehagen eller ta kontakt med tilsynsmyndigheten barnehagemyndighet@bergen.kommune.no

Klagen eller bekymringsmeldingen din må være skriftlig.

Elektronisk tilsyn

Bergen kommune gjennomfører årlig elektronisk tilsyn i samtlige barnehager i Bergen. Alle barnehager skal besvare det elektroniske tilsynet, uavhengig av størrelse og eierforhold. I det elektroniske tilsynet er det flere dokumentasjonskrav som skal synliggjøre at barnehagenes struktur- og innholdskvalitet er i tråd med lovkravet. Hvis tilsynet avdekker forhold som avviker fra Lov om barnehager, blir dette rapportert tilbake til barnehagen med en tidsfrist for å rette det opp.

Årsmelding

I midten av desember, hvert år, rapporterer barnehageeier om barnehagens strukturkvalitet til statistisk sentralbyrå (SSB). Rapporteringen gir tilsynsmyndigheten grunnlag for å vurdere om barnehagene oppfyller krav til strukturkvalitet i tråd med krav i lov og forskrifter. Strukturkvalitet innebærer blant annet arealutnyttelse og pedagogdekning.

For henvendelser om tilsyn, klager eller bekymringsmeldinger på kommunale eller private barnehager tar du kontakt med barnehagemyndigheten på e-post: 
barnehagemyndighet@bergen.kommune.no

Postadresse: 
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Postboks 7700
5020 Bergen

Telefon:
55 56 55 56

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg.