Barn under skolealder som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Foreldre søker. Barnehagens styrer eller pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) bistår. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som fastslår retten til spesialpedagogisk hjelp.

  • Spesialpedagogisk hjelp har som hensikt å gi barnet tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring, for eksempel av språklige og sosiale ferdigheter.
  • Barnet skal bli bedre rustet til skolestart.

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn som er bosatt i kommunen. 

  • Barnet må være henvist til PPT.
  • Det må foreligge sakkyndig vurdering fra PPT, der retten til spesialpedagogisk hjelp anbefales. 
  • Spesialpedagogisk hjelp kan bli gitt i barnehagen, i hjemmet eller i annen institusjon.

Når det foreligger en sakkyndig vurdering fra PPT om rett til spesialpedagogisk hjelp, kan du søke.

Du søker digitalt, med innlogging via ID-porten. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte styrer eller PPS. 

Du kan søke om spesialpedagogisk hjelp hele året. Søknadene blir behandlet løpende. 

For søknader til neste barnehageår gjelder følgende: For barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp dette barnehageåret, må du sende ny søknad innen utgangen av mars. For nye barn, innen utgangen av april. Du får svar på søknaden din seinest innen utgangen av juni.

Søkere fra andre kommuner enn Bergen kan ikke søke elektronisk.

For veiledning, henvend deg til Etat.spespedtjenester@bergen.kommune.no

Lov om barnehage § 31 "Rett til spesialpedagogisk hjelp".

Her finner dere mal for individuell utviklingsplan for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 31 i Barnehageloven. Barnehagen har ansvar for å skrive den.

Planen skal evalueres to ganger i året. Kopi av plan og evaluering av plan sendes til Pedagogisk fagsenter i den aktuelle bydelen.

Individuell utviklingsplan for barn i barnehagealder

Styrer i barnets barnehage

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg. 

Søknad om spesialpedagogisk hjelp, Lov om barnehage § 31