Alle barn er forsikret mot skader når de går i barnehage, skole, SFO (skolefritidsordning), kulturskole eller deltar på arrangement i regi av FAU.

I tillegg til skader når barna går i barnehage, skole, SFO (skolefritidsordning), kulturskole eller FAU-arrangement, dekker forsikringen også aktiviteter og tilbud på fritiden som skjer i regi av skolen eller barnehagen. Forsikringen gjelder også ved direkte reise til og fra barnehage, skole, skolefritidsordning, kulturskole, FAU-arrangement eller institusjon. 

For barn som bor i fosterhjem eller under kommunal omsorg gjelder forsikringen hele døgnet. Bergen kommune betaler forsikringspremien. Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter erstatningsmessig ulykkesskade i inntil 2 år etter skadedagen og senest 10 år ved tannskader.

KLP er kommunens forsikringsselskap. 

Forsikringssum

Forsikringssummene ved skader er som følger:

  • Død: 1G (folketrygdens grunnbeløp)
  • Invaliditet: Inntil 5G, avhengig av fastsatt invaliditetsgrad.
  • Behandlingsutgifter: Inntil 0,25 G - utover det som ytes over folketrygden.  Egenandel for behandlingsutgifter er 0,015G.

Småskader

Småskader, som ikke gir utbetaling etter forsikringsordningen, skal ikke sendes inn til forsikringsselskapet.

Skader på eiendeler, klær, briller, m.m. dekkes ikke av forsikringen.

Kommunen, foreldre eller forsikringsselskapet har ulike roller når det gjelder denne forsikringsordningen:

Kommunens ansvar

Kommunen skal registrere skaden gjennom melding til NAV (kun elever) eller skademelding/saksbehandlingssystem.

Kommunen skal melde skaden inn til forsikringsselskapet og bekrefte overfor selskapet at skadelidte var med i ordningen på skadetidspunktet.

Foreldre/foresattes ansvar

Foreldre/foresatte melder hendelsen til kommunen.

Forsikringsselskapets ansvar

Forsikringsselskapet har ansvar for startsamtale og skadeoppgjør.

For barn i skolefritidsordningen og skolebarn i grunnskolen skal skolen melde fra til NAV som en yrkesskade. Elever kommer også inn under folketrygden. Ved melding om skade til NAV, bruk skjema om yrkesskade påført elev eller student.

Skader skal meldes til forsikringsselskapet ved å fylle ut skademeldingsskjemaet “Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn”. Skjemaet sendes inn elektronisk via denne lenken.

Forsikringsselskapets adresse og telefon

KLP Skadeforsikring AS 
Dronning Eufemias gate 10
0191 Oslo
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

Telefon: 55548500
Avtalenummer: 88885554