Ka vil DU bli? er en samarbeidsordning mellom skolene i Bergen og arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner.

Målsettingen å gi elevene økt kunnskap både om seg selv og om samfunnet før de velger videregående opplæring.  Alle elever får delta på Fagdag i bedrift og Utprøving på videregående skole.

For å bistå skolene i arbeidet med å møte intensjonene i faget utdanningsvalg og fylle målene i læreplanen har Bergen kommune, ved Etat for  skole etablert Ka vil DU bli?

Ka vil DU bli? er:

 • Bindeleddet mellom skolene på den ene siden og eksterne aktører som arbeidsliv, videregående skoler, Universitet i Bergen, Vestland fylkeskommune, VilVite, Ungt entreprenørskap og opplæringskontor på den andre siden.
 • Etablerer og vedlikeholde avtaler med eksterne aktører.
 • Utvikler pedagogisk og faglig innhold i samarbeidet sammen med skolene og de eksterne aktørene.
 • Dimensjonerer aktivitetene slik at alle elever i Bergen får et likeverdig tilbud uavhengig av hvilken skole de går på.
 • Koordinerer aktivitetene slik at de eksterne aktørene får en samlet og helhetlig henvendelse fra skolene i Bergen.

På denne måten får skolene et kvalitetssikret og vel forberedt tilbud fra eksterne aktører som bidrar til å dekke målene i læreplanen for utdanningsvalg.

 

Høsten 2008 ble faget utdanningsvalg innført som obligatorisk fag i ungdomsskolen. 

 • Gjennom utdanningsvalg skal elevene utforske utdannings- og yrkesmuligheter. De skal lære å samle, vurdere og anvende informasjon om utdanning og arbeid, lære seg selv å kjenne og utvikle ferdigheter i å ta valg.
 • Kompetansen som elevene kan få gjennom læring i utdanningsvalg, vil danne et viktig grunnlag for den kompetansen elevene vil utvikle videre gjennom deltakelse i utdanning og arbeidsliv.
 • For å kunne utforske sine muligheter må elevene ta utgangspunkt i egne interesser, men elevene bør også bli oppfordret til å se på andre alternativer.
 • Undervisningen i utdanningsvalg har en klar sammenheng med rådgivingen på skolen. Kompetansen som elevene får gjennom læring i utdanningsvalg, kan knyttes til det øvrige rådgivingsarbeidet og ulike veiledningssituasjoner.
 • Behovet for samarbeidspartnere utenfor skolen er noe av det som skiller utdanningsvalg fra de andre obligatoriske fagene på ungdomstrinnet.

Ved at elevene får mer kunnskap i forkant, ønsker man å oppnå at flere elever velger en videregående opplæring som de fullfører. Les og se mer om faget utdanningsvalg hos Utdanningsdirektoratet. 

Ka vil DU bli? har to hovedaktiviteter, Fagdag i bedrift og Utprøving på videregående skole.

Gjelder alle elever på 9. trinn. Det vil si at omkring 3000 elever får hvert år prøve et yrke på en arbeidsplass. Vi har avtaler med omkring 65 virksomheter, i et bredt spekter av bransjer. De fleste utdanningsprogram er representert. Innholdet i Fagdag i bedrift er bygget opp rundt de tre elementene; informasjon, demonstrasjon og utprøving. Hovedfokuset er at elevene får praktisk utprøving av konkrete arbeidsoppgaver, og bruke profesjonelt utstyr under veiledning av fagfolk.

Skolene:

 • Får dekket mål i lærerplanen.
 • Tar seg av det pedagogiske arbeidet på skolen.
 • Arbeider med forberedelse, informasjon og ønsker i forkant. Dette gjøres i undervisningstid på skolen, i tillegg gjerne hjemme, gjerne sammen med foreldre.
 • Lar elevene reflektere sammen med medelever før og etter fagdagen.

Lærerne får faglig påfyll ved å følge elever til forskjellige Fagdager i bedrift.

Elevene:

 • Får økt kunnskap om utdanningsmuligheter og yrker.
 • Får egen erfaring med å prøve et yrke.
 • Blir bevisst på egne interesser og evner.
 • Blir plukket ut på bakgrunn av ønske og samtale med lærer.
 • Inntrykkene modnes gjennom refleksjon og samtale med lærer og medelever i etterkant.

Bedriftene:

 • Legger Fagdag i bedrift inn i sine langsiktige rekrutteringsplaner.
 • Har fokus på det faglige opplegget på arbeidsplassen.
 • Legger til rette for at elevene får komme inn på kontorer, verksteder og laboratorier og får prøve faglige, relevante og konkrete arbeidsoppgaver.
 • Lar elevene bruke profesjonelt utstyr, under veiledning av fagfolk.
 • Får kontakt med ungdommer som ønsker å lære mer om deres fag.

Dette gjelder alle elever på 10. trinn. Det vil si omkring 3.000 elever får hvert år prøve et utdanningsprogram på videregående skoler. Dette blir gjort i tett samarbeid med Vestland fylkeskommune. De videregående skolene er fleksible og tilpasser seg ungdomsskoleelevenes ønsker, slik at samtlige elever får prøve det utdanningsprogrammet de har som førstevalg.

 • Elevene får velge utdanningsprogram, de blir plassert på en videregående skole som har tilbudet.
 • Hele trinnet på hver skole er på utprøving i løpet av en periode. Dette frigjør lærere slik at de kan følge elevene til videregående skoler.
 • Praktisk utprøving av arbeidsoppgaver som er typiske for utdanningsprogrammet står i fokus.
 • Elevene har oppgaver som de skal gjøre før, under og etter utprøving på videregående skole.
 • Elevene søker via webløsning som Vestland fylkeskommune drifter.

I tillegg legger Ka vil DU bli? til rette for aktiviteter som støtter opp om hovedaktivitetene, Fagdag i bedrift og Utprøving på videregående skole:

 • Yrkesinformasjon til elever på 10.trinn etter jul. Representanter fra opplæringskontor tilknyttet Yrkeslabyrinten orienterer.
 •  Årlig dagskurs som gir faglig påfyll for lærere, rådgivere og andre som er involvert i faget utdanningsvalg. 
 • Nettverksmøter for skolene gruppevis, geografisk inndeling. Hver skole har én eller to kontaktpersoner som er ansvarlige for oppfølging av Ka vil DU bli? på sin skole. Konkrete arbeidsmøter om planer og rutiner i forbindelse med Fagdag i bedrift og Utprøving på videregående skoler. 24 skoler er delt i fem grupper. Nettverksmøter tre ganger årlig.
 • Legger til rette for at skolene deltar på ulike arrangementer  knyttet til valg av videregående utdanning.

 • Mer enn 95 prosent av spurte elever svarer at deltakelse på Fagdag i bedrift og Utprøving på videregående skoler hjelper dem i prosessen med å velge utdanning.
 • Bergenspressen har publisert mer enn 75 positive artikler om Ka vil DU bli?
 • Utdanningsdirektoratet presenterer Fagdag i bedrift som eksempel på undervisningsmetode i faget Utdanningsvalg i lærerveiledningen.
 • Flere kommuner har startet med Fagdag i bedrift etter mønster fra Bergen kommunes modell. Eksempel i Hallingdal

Ved spørsmål om samarbeidsordningen Ka vil DU bli? kan du kontakte Inger Johanne Aakre Kibsgård på epost: inger.kibsgard@bergen.kommune.no eller på telefon 409 14 208

 

Masteroppgave om elevenes perspektiv på å delta på Fagdag i bedrift ble publisert i 2018.

Veilederforum publiserer en artikkel om stipendiat Petra Røise. Hun har i samarbeid med lærere og rådgivere undersøkt arbeidsmåter i faget utdanningsvalg, og hvordan en aktivitet som Fagdag i bedrift kan bidra til at eleven opplever sammenheng i læring på skole og på utplassering. 
En sentral del av prosjektet er fokusgruppeintervjuer av elevene etter fagdagen. Doktorgradsarbeidet forventes ferdig i desember 2021.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever